Endring av krav til hyppighet for periodisk helseundersøkelse av jernbanepersonell på grunn av Covid-19

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/783 om endring av kommisjonsvedtak 2012/757/EU som gjelder tiltak for å tilpasse hyppigheten av periodisk medisinsk undersøkelse av jernbanepersonell som utfører andre sikkerhetskritiske oppgaver enn lokførere på grunn av COVID-19-pandemien

Commission Implementing Decision 2020/783 amending Commission Decision 2012/757/EU as regards measures to adapt the frequency of periodic medical examination of railway staff undertaking safety-critical tasks other than train drivers due to the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2020

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 12. juni 2020.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 24. september 2020.

Sammendrag av innhold

På grunn av tiltak som følge av COVID-19-pandemien, har flere av EUs medlemsland opplevd vanskeligheter med å få fornyet visse sertifikater eller lisenser for personell som utfører sikkerhetskritiske oppgaver, og som ikke er lokomotivførere. COVID-19-tiltakene har medført at det ikke har vært mulig å foreta periodiske helseundersøkelser for slikt personell etter intervallene som følger av kommisjonsbeslutning 2012/757/EU punkt 4.7.2.2.1. Punkt 4.7.2.2.1 i kommisjonsbeslutning 2012/757/EU blir derfor endret gjennom denne beslutningen.

Endringen innebærer at det blir gitt en utsatt frist på seks måneder for å gjennomføre periodiske helseundersøkelser. Dette gjelder for alle periodiske helseundersøkelser som skulle ha vært gjennomført mellom 1. mars og 31. august 2020. Endringen berører ikke gjennomføringen av hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det, med mindre medlemslandet bestemmer noe annet. Endringen berører heller ikke gjennomføring av helseundersøkelser i henhold til punkt 4.7.2.2.3 (supplerende helseundersøkelser og/eller psykologiske undersøkelser) i kommisjonsbeslutning 2012/757/EU.

Norsk lovgivning på området

Forskrift nr. 564 av 19. juni 2012 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forskrift nr. 564 av 19. juni 2012 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet endres ved at forordningen legges til som et nytt vedlegg. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen har ikke vært på høring

Vurdering

Statens jernbanetilsyn anser at beslutningen skaper en mer fleksibel løsning for de krav som finnes for periodiske helseundersøkelser for jernbanepersonell i lys av Covid-19, som ikke går på bekostning av sikkerhet eller helsen til jernbanepersonell. Tilsynet finner at beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/783
Basis rettsaktnr.: 2012/57/EU
Celexnr.: 32020D0783

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2020
Frist returnering standardskjema: 25.09.2020
Dato returnert standardskjema: 25.09.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 19.03.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker