Energimerking - endring av 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/340 av 17. desember 2020 som endrer delegerte forordninger (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) No 2019/2018 med hensyn til energimerkekrav for elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner /-tørketromler, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/340 of 17 December 2020 amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) 2019/2018 with regard to energy labelling requirements for electronic displays, household washing machines and household washer-dryers, light sources, refrigerating appliances, household dishwashers, and refrigerating appliances with a direct sales function (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2020

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 10.12.2021.

Rettsakten ble vedtatt av EU  17.12.2020.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Etter publiseringen av energimerkeforordningene for elektroniske skjermer, lyskilder, vaskemaskiner, kombinasjoner av vaskemaskiner og tørketromler, oppvaskmaskiner og kjøleapparater til direktesalgsformål i 2019, ble Kommisjonen klar over manglende samsvar mellom formuleringer i de nevnte produktforordningene. Ulikhetene gjelder særlig referanser til tekniske parametere og deklarerte verdier og konsekvensene for innholdet i teknisk  dokumentasjon, informasjonen som lastes opp i produktdatabasen samt for verifikasjonstoleransene i de ulike forordningene. Kommisjonen har derfor fastsatt en egen horisontal endringsforordning som endrer til nevnte produktspesifikke energimerkeforordningene. Endringsforordningen tilføyer en definisjon av deklarerte verdier og endrer vedleggene som omhandler teknisk dokumentasjon for å gjøre det klart at deklarerte verdier bør inkluderes. Andre tekniske endringer er også introdusert for å korrigere skrivefeil, forbedre nøyaktigheten, avklare målinger og foreta tekniske tilpasninger til noen parametere. Disse endringene vil bidra til å sikre samsvar med regelverket for miljøvennlig utforming for de aktuelle produktene. Ytterligere mindre tekniske endringer er også gjort for å forbedre nøyaktighet, konsistens og kryssreferanser.

Endringsforordningen omfatter følgende endringer:

(EU) nr. 2019/2013 Elektroniske skjermer endres ved at en definisjon av deklarerte verdier tilføyes, at vedlegg VI Teknisk dokumentasjon endres og ved tilføyelse av en ny bestemmelse knyttet til testmetoder brukt i en overgangsperiode.

(EU) nr. 2019/2014 Vaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner /-tørketromler til husholdningsbruk, endres ved tilføying av en definisjon av deklarerte verdier og ved tekniske avklaringer i vedleggene IV Måle- og utregningsmetoder, V Produktdatablad, VI Teknisk dokumentasjon, VIII Informasjon ved fjernsalg og IX Verifiseringsprosedyre for markedsovervåking.

(EU) nr 2019/2015 Lyskilder endres ved en endring av definisjonen av deklarerte verdier, endring av vedlegg III Etikett, for å tydeliggjøre størrelsen på etikettene, endring i vedlegg IV for tydeliggjøring av unntakene, endring i vedlegg V med mindre endringer i produktdatabladtabellen, endring i vedlegg VI Teknisk dokumentasjon og endring av vedlegg IX tabellen med verifiseringstoleranser.

(EU) nr 2019/2016 Kjøleapparater (bla husholdninger) endres ved tilføying av en definisjon av deklarerte verdier, ved endring av vedlegg IV Måle- og utregningsmetoder, ved endring av vedlegg V erstatning av produktdatabladtabellen, ved endring av vedlegg VI Teknisk dokumentasjon og ved endring av vedlegg IX Verifikasjonsprosedyre ved markedsovervåking.

(EU) nr. 2019/2017 Husholdningsoppvaskmaskiner endres ved tilføying av en definisjon av deklarerte verdier. Det gjøres endringer i vedlegg II, vedlegg IV om måle- og utregningsmetoder, vedlegg V produktdatabladet, vedlegg VI Teknisk dokumentasjon. Vedlegg IX Verifiseringsprosedyren for markedsovervåking, endres ved tilføying av tekniske avklaringer.

(EU) nr. 2019/2018 Kjøleapparater til bruk ved direktesalg endres ved tilføying av en definisjon av deklarerte verdier, endring av vedlegg III Etikett, endring av vedlegg V. Produktdatablad, endring av vedlegg VI Teknisk dokumentasjon og endring av vedlegg IX (verifiseringstoleranser).

Ikrafttredelse og anvendelse i EU

For å gi de ansvarlige/økonomiske operatører i EU tid til å tilpasse seg, vil endringene beskrevet i ulike artikler,  få suksessive anvendelser etter endringsforordningens ikrafttredelse. Artikkel 1, pkt 4, artikkel 2, pkt. 2, artikkel 4, pkt. 4, artikkel 5, pkt. 2, og artikkel 6, pkt. 5, anvendes fra 1. mai 2021. Artikkel 3, pkt. 2, bokstav a), anvendes fra 1. mai 2021. Artikkel 3, pkt. 2, bokstav c), anvendes fra 1. juli 2021. Artikkel 3, pkt. 1, artikkel 3, pkt. 2, bokstav b), artikkel 3, pkt. 3 og 5, anvendes fra 1. september 2021.

Merknader

Hovedrettsakten som er en rammerettsakt – energimerkeforordning (EU) 2017/1369 (som erstatter 2010/30/EF) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2). 

Gjeldende norsk lovgivning for energimerkeordningen for produkter er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (forbrukermerkeloven) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter). Energimerkeforskriften for produkter trådte i kraft 01.06.2013.


Rettslige konsekvenser

Energimerkeforordning 2017/1369 er gjennomført i norsk rett ved endring i forbrukermerkeloven. Etter forbrukermerkeloven § 3a annet ledd, kan departementet gi forskrift om gjennomføring av forordninger gitt i medhold av energimerkeforordningen. Myndigheten er delegert til NVE. Endringsforordningen er gjennomført ved endring av energimerkeforskriften for produkter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonen anser de foreslåtte endringene for å være av mindre viktighet og har av den grunn ikke gjennomført en konsekvensanalyse av forordningen. Det antas at Norge ikke skiller seg fra medlemslandene og at vi av den grunn kan anta at det ikke vil være noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge, verken for offentlige myndigheter eller private, ved gjennomføring av endringsforordningen. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til endringsforordning ble lagt ut på høring 20.10.2020. NVE mottok ingen høringsinnspill. 

Vurdering

Regelverksprosessen med endringsforordningen har ikke vært blant NVEs prioriterte prosesser. NVE vurderer endringsforordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/340
Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018
Celexnr.: 32021R0340

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2021
Frist returnering standardskjema: 25.05.2021
Dato returnert standardskjema: 25.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 348/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.08.2021
Høringsfrist: 15.10.2021
Frist for gjennomføring: 11.12.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 26.01.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker