EØS-notatbasen

Forlengelse av gyldigheten for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold på grunn av Covid-19 pandemien

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/780 av 12. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 445/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 med hensyn til tiltak for å forlenge gyldighetstiden for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold samt visse overgangsbestemmelser på grunn av covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/780 of 12 June 2020 amending Regulation (EU) No 445/2011 and Implementing Regulation (EU) 2019/779 as regards measures to extend the validity of certain certificates of rail entities in charge of maintenance and certain transitional provisions due to the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.09.2020

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU 12. juni 2020.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 24. september 2020.

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Sammendrag av innhold

På grunn av tiltakene etter COVID-19-pandemien, informerte medlemsstatene Kommisjonen om vanskeligheter med å fornye visse sertifikater for enheter som har ansvar for vedlikehold (ECM).

For visse ECM-sertifikater eller sertifikater som gjelder enheter med ansvar for outsourcede vedlikeholdsarbeider for godsvogner, utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 445/2011, kunne fornyelse av sertifikatene bli umulig som følge av COVID-19-tiltak (som trådte i kraft fra og med 1. mars i noen medlemsstater). Dette gjaldt i særlig grad for ECM-sertifiseringsorganer, som ikke vil kunne gjennomføre forarbeider som er nødvendige for å fornye sertifikatene.

For å sikre kontinuitet, burde gyldigheten av ECM-sertifikater og sertifikater som gjelder enheter med ansvar for outsourcede vedlikeholdsarbeider, som er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 445/2011 og som utløp mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, forlenges med seks måneder. Forordning (EU) 2020/780 tilføyer derfor en bestemmelse i artikkel 15 i forordning (EU) 2019/779 som forlenger gyldigheten av disse sertifikatene (se artikkel 2 (2) i forordning (EU) 2020/780). Dette gjelder likevel ikke situasjoner hvor det er aktuelt å anvende artikkel 7(7) i forordning (EU) nr. 445/2011, som gjelder tilfeller der sertifiseringsorganet finner at en ECM ikke lenger oppfyller vilkårene for sertifiseringen.

På grunn av COVID-19-pandemien burde medlemsstater få mer tid på seg for å gjennomføre bestemmelser som gjelder sikkerhetskritiske komponenter (artikkel 4 i forordning (EU) 2019/779), og for å ta i bruk de nye reglene i forordning (EU) 2019/779 som gjelder andre kjøretøy enn godsvogner. Overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2019/779 burde derfor tilpasses.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsforordning (EU 2019/779 og 2016/798 inngår i EUs fjerde jernbanepakke.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring

Vurdering

Statens jernbanetilsyn finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifsert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/780
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0780

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2020
Frist returnering standardskjema: 25.09.2020
Dato returnert standardskjema: 25.09.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: