Forlengelse av gyldigheten for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold på grunn av Covid-19 pandemien

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/780 av 12. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 445/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 med hensyn til tiltak for å forlenge gyldighetstiden for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold samt visse overgangsbestemmelser på grunn av covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/780 of 12 June 2020 amending Regulation (EU) No 445/2011 and Implementing Regulation (EU) 2019/779 as regards measures to extend the validity of certain certificates of rail entities in charge of maintenance and certain transitional provisions due to the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.09.2020

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU 12. juni 2020.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 24. september 2020.

Sammendrag av innhold

På grunn av tiltakene etter COVID-19-pandemien, har medlemsstatene informert kommisjonen om vanskeligheter med å fornye visse sertifikater for enheter som har ansvar for vedlikehold (ECM).

For visse ECM-sertifikater eller sertifikater som gjelder enheter med ansvar for outsourcede vedlikeholdsarbeider for godsvogner, utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 445/2011, kan fornyelse av sertifikatene bli umulig som følge av COVID-19-tiltak (som trådte i kraft fra og med 1. mars i noen medlemsstater). Dette vil i særlig grad gjelde for ECM-sertifiseringsorganer, som ikke vil kunne gjennomføre forarbeider som er nødvendige for å fornye sertifikatene.

For å sikre kontinuitet, bør gyldigheten av ECM-sertifikater og sertifikater som gjelder enheter med ansvar for outsourcede vedlikeholdsarbeider, som er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 445/2011 og som utløper mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, forlenges med seks måneder. Forordning (EU) 2020/780 tilføyer derfor en bestemmelse i artikkel 15 i forordning (EU) 2019/779 som forlenger gyldigheten av disse sertifikatene (se artikkel 2 (2) i forordning (EU) 2020/780). Dette gjelder likevel ikke situasjoner hvor det er aktuelt å anvende artikkel 7(7) i forordning (EU) nr. 445/2011, som gjelder tilfeller der sertifiseringsorganet finner at en ECM ikke lenger oppfyller vilkårene for sertifiseringen.

På grunn av COVID-19-pandemien bør medlemsstater få mer tid på seg for å gjennomføre bestemmelser som gjelder sikkerhetskritiske komponenter (artikkel 4 i forordning (EU) 2019/779), og for å ta i bruk de nye reglene i forordning (EU) 2019/779 som gjelder andre kjøretøy enn godsvogner. Overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2019/779 bør derfor tilpasses.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsforordning (EU 2019/779 og 2016/798 inngår i EUs fjerde jernbanepakke, og denne er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Innlemmelse av forordning 2020/780 må dermed vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring

Vurdering

Statens jernbanetilsyn finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifsert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/780
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0780

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2020
Frist returnering standardskjema: 25.09.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker