Forordning om utsettelse av gjennomføring av visse bestemmelser i forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/782 av 12. juni 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 med hensyn til anvendelsesdato som følge av forlengelsen av fristen for innarbeiding av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/782 of 12 June 2020 amending Delegated Regulations (EU) 2018/761 and (EU) 2018/762 as regards their dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021 nr. 2702 og nr. 2703. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Sammendrag av innhold

Direktiv (EU) 2016/798 (nytt sikkerhetsdirektiv) ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi EUs medlemsstater muligheten til å forlenge fristen for implementering av nytt sikkerhetsdirektiv til 31. oktober 2020.

For medlemsstatene som har varslet EUs jernbanebyrå ERA og kommisjonen om deres intensjon om å forlenge gjennomføringsperioden for nytt samtrafikkdirektiv, burde gjennomføringen av visse bestemmelser i forordningene (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 også utsettes til 31. oktober 2020. Forordning 2020/782 endrer derfor artikkel 10 i forordning (EU) 2018/761, og artikkel 5 og 6 i forordning 2018/762.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2018/761, forordning (EU) 2018/762 og direktiv (EU) 2016/798 er en del av EUs fjerde jernbanepakke, og disse rettsaktene ble tatt inn i EØS-avtalen samtidig som de øvrige rettsaktene i pakken. Forordningen ble gjennomført i norsk rett sammen med de rettsaktene den endrer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring.

Vurdering

Statens jernbanetilsyn finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/782
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/798
Celexnr.: 32020R0782

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2020
Frist returnering standardskjema: 05.10.2020
Dato returnert standardskjema: 08.10.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 27.09.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker