Forslag til endring av referanseverdiforordningen med hensyn til unntak for valutareferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier

Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 216/1011 for så vidt angår unntaket for visse valutareferanseverdier fra tredjeland og utvelgelse av erstatningsreferanseverdier for visse referanseverdier som snart opphører

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third country foreign exchange benchmarks and the designation of replacement benchmarks for certain benchmarks in cessation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen foreslår å utvide unntaksbestemmelsen i referanseverdiforordningens artikkel 2, slik at også valutareferanseverdier utpekt av Kommisjonen på nærmere bestemte vilkår er unntatt fra forordningens anvendelsesområde.

Videre foreslås det innført en ny artikkel 23a om obligatorisk erstatning av en referanseverdi, som i korte trekk innebærer at Kommisjonen, på nærmere bestemte vilkår, kan utpeke en erstatningsreferanseverdi for en referanseverdi som vil opphøre, dersom referanseverdiens opphør kan resultere i betydelige forstyrrelser i de finansielle markedenes virkemåte.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring i norsk rett vil kreve endring i lov av 4. desember 2015 om fastsettelse av finansielle referanseverdier.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner forslaget EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)337
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker