Forslag til forordning om sikkerhet ved jernbanetrafikk mellom Frankrike og Storbritannia

Kommisjonens forslag til forordning om endring av direktiv (EU) 2016/798 for så vidt angår anvendelsen av reglene om jernbanesikkerhet og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal

Commission Proposal for a regulation and the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2016/798, as regards the application og railway safety and interoperability rules within the Channel Fixed Link - COM(2020)623

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er oversendt Rådet/Europaparlamentet til behandling, og er enda ikke vedtatt i EU.

Forslaget er til vurdering i Spesialutvalget for transport. 

Sammendrag av innhold

Forslaget foreskriver hvordan EU og Storbritannia skal regulere effektiv og sikker drift ved den faste forbindelsen under den engelske kanal etter Brexit. Direktiv (EU) 2016/798 åpner foreløpig ikke for muligheten for at et organ som er betrodd av en medlemsstat og et tredjeland kan anses som en nasjonal sikkerhetsmyndighet. Forslaget endrer derfor definisjonen av en nasjonal sikkerhetsmyndighet, slik at den inkluderer et organ som er betrodd av en medlemsstat og et tredjeland, i henhold til en internasjonal avtale inngått eller godkjent av EU.

Ettersom forslaget beskriver forholdet mellom EU og Storbritannia etter Brexit, anses den ikke som EØS-relevant.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen for Norge

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen for Norge

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

Forslaget vurderes ikke som relevant for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)623
Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/798

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker