Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1510 av 16. oktober 2020 om godkjenning av cinnamylalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-metylpropionaldehyd, alfa-metylcinnamaldehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre, cinnamylacetat, cinnamylbutyrat, 3-fenylpropylisobutyrat, cinnamylisovalerat, cinnamylisobutyrat, etylcinnamat, metylcinnamat og isopentylcinnamat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1510 of 16 October 2020 concerning the authorisation of cinnamyl alcohol, 3-phenylpropan-1-ol, 2-phenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionalde-hyde, alpha-methylcinnamaldehyde, 3-phenylpropanal, cinnamic acid, cinnamyl acetate, cinnamyl butyrate, 3-phenylpropyl isobutyrate, cinnamyl isovalerate, cinnamyl isobutyrate, ethyl cinnamate, methyl cinnamate and isopentyl cinnamate as feed additives for all animal species except for marine animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder 14 aromastoffer i kjemisk gruppe 22 (aryl-substituerte primæralkoholer, aldehyder, syrer, estere og acetal derivater) som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC), og nå er foreslått regodkjent etter nytt regelverk for alle dyr utenom marine dyr. EFSA vurderer aromastoffene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og det terrestre miljø og i ferskvann. EFSA estimerer at de er trygge for det marine miljø med et størsteinnhold på 0,05 mg/kg (som er mye lavere enn anbefalt dose), og er derfor ikke godkjent for marine dyr. De samme stoffene er godkjent for tilsetning i mat og er forventet å ha samme effekt i fôr. Det er derfor ikke nødvendig å demonstrere effekt. Stoffene skal merkes med anbefalt størsteinnhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1510
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1510

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.09.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker