Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of L-cystine produced by Pantoea ananatis NITE BP-02525 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-cystin produsert med hjelp av en genmodifisert stamme av Pantoea ananatis (NITE BP-02525) som tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er foreslått godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff og som aromastoff. Det ble ikke funnet levende celler fra stammene eller rekombinant DNA i produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning til drikkevann, og er foreslått merket med at man må ta hensyn til dette. Når det gjelder bruk som aromastoff er det også foreslått å merke med anbefalt dose. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-cystein skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker