Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1397 av 5. oktober 2020 om fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av Escherichia coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff, utvidelse av dets bruksbetingelser og godkjenning av L-isoleucin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 348/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1397 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of L-isoleucine produced by Escherichia coli FERM ABP-10641 as a nutritional additive, its extension of use and the authorisation of L-isoleucine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 348/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av aminosyren L-isolaucin produsert med hjelp av en genmodifisert stamme av Escherichia coli (FERM ABP-10641) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Rettsakten gjelder også godkjenning som aromastoff. Det ble ikke funnet levende celler fra stammene eller rekombinant DNA i produktet. Rettsakten inkluderer også utvidet bruk av L-isolaucin produsert med hjelp av ikke-genmodifiserte stamme av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80189) til også å gjelde drikkevann. Det er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning til drikkevann, og det skal merkes med at man må ta hensyn til dette. Når det gjelder bruk som aromastoff skal det også merkes med anbefalt dose. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-isolaucin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1397
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1397

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker