Grenseverdier for PAH i visse næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1255 av 7. september 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i tradisjonelt røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og i tradisjonelt røykt fisk og røykte fiskevarer og om fastsettelse av en grenseverdi for PAH i næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse i pulverform som brukes til tilberedning av drikkevarer

Commission Regulation (EU) 2020/1255 of 7 September 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in traditionally smoked meat and smoked meat products and traditionally smoked fish and smoked fishery products and establishing a maximum level of PAHs in powders of food of plant origin used for the preparation of beverages

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 hvor det er gitt grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat, bl.a. for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). PAH er en stor gruppe kjemiske stoffer som dannes ved ufullstendig forbrenning eller oppvarming av organisk materiale, f.eks. olje, kull eller ved, men også ved tørking, steking, grilling eller røyking av mat. Gruppen inneholder flere kjente kreftfremkallende stoffer, mest kjent er benzo(a)byren. PAH kan også være gentoksisk, dvs. skade arvestoffet. 

Gjeldende grenseverdier for PAH i mat omfatter en rekke ulike matvarer, f.eks. oljer og fett, røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter, og røykt fisk og røykte fiskeprodukter. Grenseverdien er gitt som totalsum av fire kreftframkallende PAH-forbindelser; benzo(a)pyren (BaP), chrysen, benzo(a)anthracen og benzo(b)fluoranthene. I tillegg er det gitt en egen verdi for BaP alene. 

PAH i tradisjonelt røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og tradisjonelt røykt fisk og røykte fiskeprodukter

Allerede da kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer ble gitt i 2006 var det fastsatt grenseverdier for benzo(a)pyren i røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og røykt fisk og røykte fiskeprodukter. 

I 2011 viste nye analysedata at det rent faktisk var mulig å oppnå lavere verdier av PAH enn de fastsatte grenseverdiene. Fordi PAH er kreftfremkallende og gentoksisk bør grenseverdiene settes på et nivå som er så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå (ALARA) ut fra god produksjonspraksis og god landbruks- og fiskeripraksis. Det ble derfor utarbeidet nye, lavere grenseverdier for PAH i røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og røykt fisk og røykte fiskeprodukter. I noen tilfeller var det imidlertid nødvendig å endre røykemetodene for å oppnå de lavere grenseverdiene, og det ble derfor gitt en overgangsperiode på tre år før de lavere grenseverdiene trådte i kraft fra 1. september 2014.

I overgangsperioden fram mot 1. september 2014 meldte flere av EUs medlemsstater at det på tross av forbedringer i den anvendte røyketeknologien, ikke var mulig å etterleve de nye kravene i regelverket for enkelte tradisjonelt røykte kjøtt- og fiskeprodukter. Det ble vist til at røykeprosessene ikke kunne endres ytterligere uten at det samtidig medførte vesentlige forandringer i de organoleptiske egenskapene til de tradisjonelle produktene. Disse produktene risikerte dermed å forsvinne fra markedet, og mange små- og mellomstore bedrifter kunne bli nødt til legge ned virksomheten. Man ble derfor enig om at de medlemsstatene som ba om det, kunne få fortsatt unntak fra de nye, lavere grenseverdiene for tre nye år. De grenseverdiene som gjaldt før 1. september 2014 ville da gjelde for disse produktene. Det ble ikke stilt krav om angivelse av spesifikke produktnavn utover at unntaket omfattet tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte kjøttprodukter og tradisjonelt røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskeprodukter. Unntaket skulle gjelde kun for nasjonal produksjon og omsetning. De medlemsstatene som valgte å benytte seg av unntaket, ble pålagt fortsatt overvåkning av forekomsten av PAH i disse produktene og samtidig etablere programmer for å gjennomføre god røykepraksis der det er mulig, både innenfor økonomiske rammer og uten å miste produktenes typiske organoleptiske egenskaper. Situasjonen skulle vurderes på nytt innen tre år for, på bakgrunn av all tilgjengelig informasjon, å fastsette en liste over røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og røykt fisk og røykte fiskeprodukter der unntaket for nasjonal produksjon og omsetning skal videreføres uten tidsbegrensing. Bestemmelsene om dette framgår av forordning (EU) nr. 1327/2014 som endrer artikkel 7 nr. 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1881/2006. Som følge av en tilpasningstekst til EØS-avtalen har både Island og Norge blitt føyd til listen over stater som omfattes av unntaket.   

Siden 2014 har de respektive medlemsstatene i overenstemmelse med artikkel 7 fortsatt overvåkningen av forekomsten av PAH i disse produktene med tanke på å stimulere til videreutvikling av gode røykeprosesser som gir lavere nivåer av PAH. På grunnlag av detaljerte opplysninger fra de berørte medlemsstatene, bl.a. nye forekomstdata, i tillegg til opplysninger om gjennomføring av god røykepraksis og endringer i organoleptiske egenskaper, ble situasjonen på nytt vurdert i 2018. Etter en nøye vurdering konkluderte Europakommisjonen med at det ikke er mulig å oppnå lavere PAH-nivåer ved å endre røykepraksis i en slik utstrekning at det er økonomisk gjennomførbart uten at det går ut over typiske organoleptiske kjennetegn i visse typer tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte kjøttprodukter i Irland, Spania, Kroatia, Kypros, Latvia, Polen, Portugal, Slovakia, Finland og Sverige, og visse typer tradisjonelt røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskeprodukter i Latvia, Finland og Sverige. Det er derfor gitt varig unntak for nasjonal produksjon og omsetning for visse typer tradisjonelt røykt kjøtt, tradisjonelt røykte kjøttprodukter, tradisjonelt røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskeprodukter i disse medlemsstatene.

Artikkel 7 nr. 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1881/2006 er endret i samsvar med dette slikt (dansk tekst). 

Uanset artikel 1 kan følgende medlemsstater tillade markedsføring på deres hjemmemarked af følgende traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter, som er røget på deres område og bestemt til forbrug på deres område, med PAH-niveauer, der er højere end dem, der er fastsat i punkt 6.1.4 i bilaget, forudsat at disse produkter overholder de grænseværdier, der var gældende før den 1. september 2014, dvs. 5,0 μg/kg for benzo(a)pyren og 30,0 μg/kg for summen af benzo(a)pyren, benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen og chrysen:

— Irland, Kroatien, Cypern, Spanien, Polen og Portugal: traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter

— Letland: traditionelt røget svinekød, varmrøget kyllingekød, varmrøgede pølser og varmrøget vildtkød

— Slovakiet: saltet traditionelt røget kød, traditionelt røget bacon, traditionelt røget pølse (klobása), hvor der ved »traditionel røgning« forstås frembringelse af røg ved afbrænding af træ (trækævler, savsmuld, træspåner) i en særlig røgeovn

— Finland: traditionelt varmrøget kød og traditionelt varmrøgede kødprodukter

— Sverige: kød og kødprodukter, der er røget over gløder af træ eller andet plantemateriale.

Disse medlemsstater og berørte ledere af fødevarevirksomheder skal fortsat overvåge forekomsten af PAH i traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter som omhandlet i dette stykkes første afsnit og skal sikre, at god røgningspraksis gennemføres, hvor det er muligt, uden at miste disse produkters typiske organoleptiske kendetegn. 7.

Uanset artikel 1 kan følgende medlemsstater tillade markedsføring på deres hjemmemarked af følgende traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer, røget på deres område og beregnet til forbrug på deres område, med PAH-niveauer, der er højere end dem, der er fastsat i punkt 6.1.5 i bilaget, forudsat at disse røgede produkter overholder de grænseværdier, der var gældende før den 1. september 2014, dvs. 5,0 μg/kg for benzo(a)pyren og 30,0 μg/kg for summen af benzo(a)pyren, benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen og chrysen:

— Letland: traditionelt varmrøget fisk

— Finland: traditionelt varmrøgede små fisk og fiskevarer fremstillet af små fisk

— Sverige: fisk og fiskevarer, der er røget over gløder af træ eller andet plantemateriale.

Disse medlemsstater og berørte ledere af fødevarevirksomheder skal fortsat overvåge forekomsten af PAH i traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer som omhandlet i dette stykkes første afsnit og skal sikre, at god røgningspraksis gennemføres, hvor det er muligt, uden at miste disse produkters typiske organoleptiske kendetegn.« 

PAH i næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse i pulverform til tilberedning av drikkevarer

Tilgjengelige forekomstdata viser høye PAH-nivåer i visse næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse i pulverform som brukes til tilberedning av drikkevarer. De høye verdiene skyldes uhensiktsmessig praksis ved tørking av disse pulverne. Fordi PAH er gentoksiske karsinogener er det nødvendig for beskyttelse av folkehelsen å fastsette en grenseverdi for PAH i disse pulverne. De fastsatte grenseverdiene er mulige å oppnå ved god tørkingspraksis. 

Følgende tas inn som punkt 6.1.16 i del 6 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006: 

6.1.16

Næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse i pulverform til tilberedning av drikkevarer unntatt prudukter omhandlet i punkt 6.1.2 og 6.1.11  (*1)

10,0

50,0


(*1)  Tilberedning av drikkevarer viser til anvendelsen av pulver som er fint fomalt og røres i drikkevarer

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler som gjennomfører forording (EF) nr. 1881/2006 i norsk rett. 

Det må vurderes om Norge på nytt skal be om en tilpasningstekst som innebærer at Norge og norske tradisjonelt røykte produkter skal være omfattet av det varige unntaket fra de generelle grenseverdiene for PAH.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene utover generelle forpliktelser til offentlig kontroll med etterlevelse av regelverket om forurensende stoffer, f.eks. prøvetaking og analyse av PAH for kontroll med overholdelse av gjeldende grenseverdier.

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for forbrukerne.

Hvorvidt rettsakten vil få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsaktører i Norge vil være avhengig av om det gis en tilpasningstekst som innebærer at Norge og norske tradisjonelt røykte produkter blir omfattet av det varige unntaket fra de generelle grenseverdiene for PAH og hvordan et unntak eventuelt utformes. Mattilsynet foreslår en tilpasningstekst til rettsakten som i det alt vesentligste viderefører dagens situasjon, og rettsakten vil dermed ikke innebære nye økonomsike eller administrative byrder for industrien i Norge.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevang og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, men finner grunn til en nærmere vurdering av behovet for tilpasningstekst for eventuelt å videreføre et unntak for nærmere bestemte tradisjonelle røykte produkter i Norge, herunder om utformingen av et eventuelt unntak. En nærmere vurdering av dette har i perioden 27. januar til 12. mars 2021 vært på offentlig høring, se vedlagte høringsnotat. Mattilsynet har mottatt fire høringsuttalelser i saken. Høringsuttalelsene representerer både sjømat- og kjøttindustrien, samt forbrukersiden. Mattilsynet vurderer høringsuttalelsene slik at interessentene i saken i det alt vesentligste fastholder det som tidligere har kommet fram i dialogen med disse slik dette er beskrevet i høringsnotatet. På bakgrunn av høringsnotatet og høringsinnspillene foreslår Mattilsynet en tilpasningstekst der Norge ber om nasjonalt unntak for ett bestemt produkt, nemlig tradisjonelt eldhusrøykt pinnekjøtt, hvor det er lagt fram dokumentasjon som kan begrunne videre unntak, samtidig som et unntak for dette produktet ikke antas å påvirke befolkningens eksponering for PAH i vesentlig grad.

Utkast til tilpasingstekst:

“The provisions of Regulation (EU) 2020/1255 shall, for the purposes of the Agreement be read with the following adaption:

In paragraph 6 of Article 7 Norway shall be included in the list of countries comprised by the derogation from Article 1, as follows:

- Norway: Traditionally "eldhusrøykt pinnekjøtt"

Explanatory note: 

Norway currently has an adaptation to Regulation (EC) No 1881/2005, cf. JCD No 123/2017: In paragraphs 6 and 7 of Article 7, Norway and Iceland shall be included in the lists of countries covered by the derogation from Article 1.

For the act under consideration (Regulation (EU) 2020/1255), Norway wishes to maintain a derogation according to Article 1 of the act as regards: Traditionally “eldhusrøykt pinnekjøtt”.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1255
Basis rettsaktnr.: (EC) 1881/2006
Celexnr.: 32020R1255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.09.2020
Frist returnering standardskjema: 01.01.2021
Dato returnert standardskjema: 25.05.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 60/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.01.2021
Høringsfrist: 12.03.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.03.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 31.03.2022

Lenker