Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i Storbritannia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1308 av 21. september 2020 om fastsettelse av de reguleringsmessige rammer som finner anvendelse på sentrale motparter i Det Forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i en begrenset periode er likeverdig, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commision implementing decision (EU) 2020/1308 of 21 September 2020 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 21. september 2020. Anvendelsesdato i EU er fra 1. januar 2021, og utløper etter 18 måneder. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. oktober 2020 og gjennomført i norsk rett 26.10.2020 i Forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn
Det er identifisert at det vil være en risiko knyttet til den finansielle stabiliteten hva gjelder sentral clearing av derivater gjennom CCP'er (sentrale motparter) som er etablert i Storbritannia etter deres uttreden av EU 31.12.2020. Markedet for sentral clearing av OTC derivater er ekstremt konsentrert.

Som følge Storbritannias uttreden fra EU, vil britiske CCP'er fra 1. januar 2020 regnes som tredjelands CCP'er i henhold til definisjonen i Forordning (EU) 648/2012 (EMIR). Dette innebærer at britiske sentrale motparter ikke vil ha adgang til å tilby clearing tjenester i EU (herunder EØS), med mindre britiske CCP'er anerkjennes av ESMA i medhold av EMIR art. 25. 

Innhold
ESMA har muligheten til å anerkjenne tredjelands-CCP'er kun i de tilfeller hvor Kommisjonen har vedtatt en utfyllende bestemmelse (implementing act) som sier at de rettslige og tilsynsmessige forholdene som regulerer CCP'er i et aktuelt tredjeland er ekvivalente til de krav som stilles i EMIR. I tillegg må det tas stilling til hvorvidt tredjelands-CCP'en er systemisk viktig for den finansielle stabiliteten i EU (herunder EØS). I fravær av å anerkjenne britiske CCP'er vil ikke aktører etablert i EU (herunder EØS) kunne benytte seg av britiske sentrale motparter for handler som er underlagt clearingplikten i EMIR art. 4. Dette vil føre til utfordringer for de aktuelle aktørene til å kunne oppfylle sine clearing-forpliktelser, som igjen vil utgjøre en risiko til den finansielle stabiliteten i EU. Det er på denne bakgrunn nødvendig, forutsett at de rettslige og tilsynsmessige forholdene i Storbritannia oppfyller vilkårene i EMIR art. 25, at de britiske CCP'ene kan fortsette å tilby clearing-tjenesteri EU (EØS) for en begrenset periode og under særskilte vilkår. På denne bakgrunn har Kommisjonen fattet en beslutning om at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia anses likeverdig dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med utfyllende bestemmelser. EØS-aktører vil dermed kunne benytte seg av britiske CCP'er så lenge beslutningen gjelder. 

Britiske myndigheter er forventet å informere EU om alle endringer i det regulatoriske- og tilsynsmessige rammeverket som gjelder clearing tjenester i Storbritannia. Kommisjononen, sammen med ESMA vil overvåke at dette skjer. I lys av at hensikten med ekvivalensbeslutningen er å sikre EU-aktører (herunder EØS-aktører) tid til å redusere sin eksponering mot det britiske clearingmarkedet og gi CCP'er i EU tid til å øke kapasiteten, så vil denne bestemmelsen ha begrenset varighet. Bestemmelsen vil utløpe 18 måneder etter anvendelsesdatoen (01.01.2021). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av likeverdighetsbeslutningen i norsk rett vil blir gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil kun gjelde fra 1. januar 2021 til 30. juni 2022 ved Storbritannias uttreden fra EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det vil være nødvendig at beslutningen innlemmes i EØS-avtalen slik at den vil være ikraft senest 1. januar 2021. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1308
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32020D1308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.09.2020
Frist returnering standardskjema: 23.09.2020
Dato returnert standardskjema: 23.09.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.10.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 161/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 26.10.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: