Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1272 av 4. juni 2020 om endring og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1272 of 4 June 2020 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2019/979 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 14. september 2020 og reglene trer i kraft 17. september 2020. Noen av endringene vil gjelde fra 21. juli 2019. Det vil si forslagets art. 1 punkt 1, 3 og 4 og art. 2. Prospektsammendrag godkjent mellom 21. juli 2019 og datoen for forslagets ikrafttredelse vil fortsatt være gyldige til utløpet av prospektenes gyldighetsperiode.

Sammendrag av innhold

Forslaget retter og gjør endringer i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979.

De viktigste endringene og rettelsene:

  • Etter gjeldende 2019/979 skal utstedere av verdipapirer som kan konverteres eller ombyttes til tredjemanns aksjer offentliggjøre tillegg til prospekt i de situasjoner som er beskrevet i artikkel 18. Tidligere var det ikke et krav om tilleggsprospekt i slike situasjoner. Det foreslår at man går tilbake til tidligere regler, dvs. at det ikke kreves tilleggsprospekt i slike situasjoner.
  • Tabell 3 i vedlegg 1 som om gjelder kontantstrømoppstilling for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) endres slik at det kreves kontantstrømoppstilling for to år som var forut for prospektet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene til den delegerte kommisjonsforordningen må inntas i forskrift, jf. vphl. § 7-1 (3) og verdipapirforskriften § 7-1. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det er angitt at det er behov for tekniske tilpasninger, da det bør vurderes om datoen for ikrafttredelse må tilpasses.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)3502
Rettsaktnr.: 2020/1272
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1272

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2020
Frist returnering standardskjema: 20.08.2020
Dato returnert standardskjema: 20.08.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker