Reach/XVII/Dekloran pluss

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for "Dekloran pluss"™

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards “Dechlorane Plus”™

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.09.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Sammendrag av innhold

Forslaget innebærer å forby produksjon, bruk og salg av 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (og dets syn- og antiisomere) som stoffer, bestanddeler i andre stofferm stoffblandinger og produkter. 

Dekloran pluss er på kandidatlista i Reach på grunn av sine svært persistente og svært bioakkumulerende egenskaper, jf. Reach artikkel 57e. Dekloran pluss er en klorert flammehemmer som hindrer at produkter tar fyr. Flammehemmeren brukes i plasten i elektriske ledninger, kabler, utstyr i biler og takmaterialer. Utslipp av Dekloran pluss kan komme fra materialer som brukes både innendørs og utendørs, og utslippene skjer over lang tid. Dekloran pluss er svært lite nedbrytbart og kan hope seg opp i dyr og videre opp i næringskjeden. Stoffet er svært utbredt i miljøet og kan transporteres med luft – og havstrømmer på tvers av områder og landegrenser. Det er også målt i menneskers blod, morkake og brystmelk.

Parallelt pågår det også et arbeid, etter initiativ fra Norge i 2019, med å forby Dekloran pluss globalt under Stockholmkonvensjonen for persistente organiske miljøgifter. 

En eventuell regulering vil bli innført i Reach-forordningen etter internasjonal høring og vurdering i Echas komite for risikovurdering (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac). Reguleringen vil bli innført i Reach i form av en forordning som endrer vedlegg XVII i Reach. Denne forordningen vil bli gjennomført i Norge slik at et eventuelt forbud mot Dekloran pluss vil gjelde her også.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker