Tilsetningsstoffer: Bruk av fargestoff i lakserstatninger

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1819 av 2 Desember om endring av vedlegg II til Europaparlamentets- og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av fargestoff i lakserstatninger

COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1819 of 2 December amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of colours in salmon substitutes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.11.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder godkjenning en nye fiskeart, Clupea harengus ,til bruk som lakseersattere. Utkastet til regulering foreslår endringer i vedlegg II, del E (postivlisten) i tilsetningsstofforskriften slik at det blir tillatt å bruke fargestoffer i lakseerstatninger basert på fiskearter som ikke tidligere har vært omfattet av reguleringen.  

I vedlegg II, kategori 9.2 fiskeprodukter, er gruppe II Fargestoffer quantum satis og gruppe III fargestoffer gitt grenseverdi begrenset til «Bare surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger». De individuelle fargestoffene paraoransje (E110) og nykockin (E 124) er begrenser til «Bare i lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens».

Den 4. februar 2019 ba søker om at en ny fiskeart, Clupea harengus, blir inkludert i de fiskeproduktene som blir omtalt som lakseerstatninger i næringsmiddelkategori 9.2 «bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr».

Søker ber om å få benytte paraoransje (E110) og nykokcin (E124) i et tradisjonelt fiskeprodukt fremstilt fra Clupea harengus membras, også kalt "Baltic herring". Ifølge søker vil bruken av paraoransje (E110) og nykokcin (E124) gi den ønskede stabile nyanse, bedre organoleptiske egenskaper og føre til at lakseerstatninger basert på fiskearter Clupea harengus mer visuelt tiltalende.

Utvidet bruk av tilsetningsstoffer skal som hovedregel risikovurderes av EFSA. Dette er ikke nødvendig dersom en endring i bruken ikke har betydning for folkehelsen. Da EFSA risikovurderte paraoransje (E110) og nykockin (E124) mht.totaleksponeringen var  lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens» inkludert. Lakseerstatninger basert på fiskearter Clupea harengus var ikke inkludert, men lakseerstatninger basert på Clupea harengus vil være alternativer til lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens, og vil ikke føre til økt eksponering. Det er derfor ikke behov for ny risikovurdering fra EFSA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynetkjenner til lakseerstatninger basert på Pollachius virens som er farget med paraoransje (E110) og nykockin (E124), og som enten blir aromatisert med røk-olje eller tradisjonelt røkt. Dette blir vanligvis omtalt som seilaks. Vi kjenner ikke til bruken av lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma. Lakseerstatninger er ikke lenger et billig alternativ til røkt laks, og vi mener at utvidelsen til å gjelde lakseerstatninger basert på fiskearter Clupea harengus ikke vil føre til økt bruk av lakseerstatninger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1819
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32020R1819

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2020
Frist returnering standardskjema: 02.10.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker