EØS-notatbasen

Toys/anilin

Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til spesifikke grenseverdier for anilin i visse leketøy

Commission Directive (EU) 2021/903 of 3 June 2021 amending Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards specific limit values for aniline in certain toys

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

 Direktivet (EU) 2021/903 ble vedtatt 3.6.2021 og  publisert i OJ 4.6.2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10.12.2021 og gjennomført i Norge 15.12.2021.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen. 

Anilin har en klassifisering som karsinogen og mutagen i  kategori 2 i henhold til forordning (EC) No 1272/2008 (CLP), og er derfor ikke tillatt i leketøy i konsentrasjoner over 1% eller 10 000 mg/kg i henhold til leketøydirektivets del II, vedlegg III punkt 5(a). Basert på tilgjengelig vitenskapelig bevis er det behov for å innføre lavere grenseverdier for anilin i tekstiler og  lær brukt i leketøy og fingermaling for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av barn. Ved kommisjonsdirektiv 2021/903 føres anilin opp på tillegg C med en konsentrasjonsgrenser på 30 mg/kg etter reduktiv spaltning i tekstiler og lær i leketøy,10 mg/kg fritt anilin i fingermaling og 30 mg/kg etter reduktiv spaltning i fingermaling. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 345/2021 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i  forskrift om  sikkerhet ved leketøy legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/903
Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF
Celexnr.: 32021L0903

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2021
Frist returnering standardskjema: 15.03.2021
Dato returnert standardskjema: 15.03.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 345/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2021
Høringsfrist: 20.08.2021
Frist for gjennomføring: 04.12.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 15.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.12.2021

Lenker