Toys/anilin

Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til spesifikke grenseverdier for anilin i visse leketøy

Commission Directive (EU) 2021/903 of 3 June 2021 amending Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards specific limit values for aniline in certain toys

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Forslaget ble stemt over ved skriftlig prosedyre 16. desember 2020. Direktivet (EU) 2021/903 ble vedtatt, men er ikke innlemmet i EØS avtalen. Forslaget om å gjennomføre reguleringen i leketøyforskriften var på offentlig høring i perioden 28. juni til 20. august 2021. Det ble ikke gitt noen kommentarer til forslaget.

Sammendrag av innhold

Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen. 

Anilin har en klassifisering som karsinogen og mutagen i  kategori 2 i henhold til forordning (EC) No 1272/2008 (CLP), og er derfor ikke tillatt i leketøy i konsentrasjoner over 1% eller 10 000 mg/kg i henhold til leketøydirektivets del II, vedlegg III punkt 5(a). Basert på tilgjengelig vitenskapelig bevis er det behov for å innføre lavere grenseverdier for anilin i tekstiler og  lær brukt i leketøy og fingermaling for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av barn. Ved kommisjonsdirektiv 2021/903 føres anilin opp på tillegg C med en konsentrasjonsgrenser på 30 mg/kg etter reduktiv spaltning i tekstiler og lær i leketøy,10 mg/kg fritt anilin i fingermaling og 30 mg/kg etter reduktiv spaltning i fingermaling. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved leketøyforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift

Sakkyndige instansers merknader

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Direktivet vurderes som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/903
Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF
Celexnr.: 32021L0903

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2021
Frist returnering standardskjema: 15.03.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2021
Høringsfrist: 20.08.2021
Frist for gjennomføring: 04.12.2022

Lenker