Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1256 av 7. september 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2018/659 når det gjelder innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra Malaysia

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1256 of 7 September 2020 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae from Malaysia

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EU) 2018/659. Dette er listen over tredjeland hvorfra levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien kan importeres til EØS. Endringen innebærer at det ikke lenger er tillatt å importere fra Malaysia. Grunnen er at landet nylig hadde utbrudd av afrikansk hestepest.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Malaysia til Norge hører til sjeldenhetene. Derfor er det ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske importører eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/1256
Celexnr.: 32020R1256

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.09.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 12.10.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: