Gjennomføringsforordning (EU) 2021/541 om endring av TSI TAF

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/541 av 26. mars 2021 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 med hensyn til enklere og bedre beregning og utveksling av data samt oppdatering av endringsstyringsprosessen.

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/541 of 26 March 2021 amending Regulation (EU) No 1305/2014 as regards the simplification and improvement of data calculation and exchange and the update of the Change Control Management process.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 26. mars 2021. Rettsakten er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 (TSI TAF) stiller grunnleggende krav til systemer og grensesnitt som brukes til informasjonsutveksling ved godstransport. ERA har foreslått endringer i TSI-en. Endringene gjelder metodikk for beregning og flyt av informasjon om forventet ankomsttid, sporingsdata for kunder, og utveksling av data med andre systemer. Endringene omfatter også en oppdatering av prosessen for endringsstyring. Det er aktørene i godstransportmarkedet som berøres av endringene, som i hovedsak omfatter jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og vogneiere.

Endringen medfører at hele vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 (TSI TAF) erstattes av vedlegget til denne forordningen (se artikkel 1).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 (TSI TAF) er ikke gjennomført i norsk rett enda. Denne endringsforordningen kan derfor ikke gjennomføres før TSI TAF er gjennomført i norsk rett. 

Forordningen må enten gjennomføres i samme forskrift som TSI TAF eller i en egen forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Bane NOR har blitt forelagt rettsakten, men ikke uttalt seg. 

Vurdering

Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant. 
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/541
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0541

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 30.04.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker