Alkoholsterke drikker, DA om Kommisjonens etablering av et offentlig register over organer som overvåker modningsprosessen.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/723 av 26. februar 2021 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder etablering av et offentlig register over organene som medlemsstatene har pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/723 of 26 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the setting up of a public register listing the bodies appointed by each Member State to supervise the ageing processes for spirit drinks.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser under den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Gjennomføringsbestemmelsene gjelder Kommisjonens etablering av et offentlig register over organene som medlemsstatene har pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker, jf. artikkel 13 nr. 6 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Medlemsstatene skal peke ut hvilke organer som er ansvarlige for dette innenfor sitt territorium, og skal deretter informere Kommisjonen om dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-elevant og akseptabel.

Vurdering

Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Vi antar at gjennomføringsforordninger som er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Vi mener at de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen må tolkes slik at Kommisjonen skal videreformidle til et EFTA-organ (antagelig ESA), de opplysningene som de mottar fra EUs medlemsstater. EFTA-organet videreformidler opplysningene til EØS-/EFTA-statene, i de tilfellene der dette er aktuelt.

EØS-/EFTA-statene skal etter de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen, oversende de aktuelle opplysningene til et EFTA-organ (antagelig ESA), som videreformidler opplysningene til Kommisjonen. Kommisjonen videreformidler opplysningene til EUs medlemsstater, i de tilfellene der dette er aktuelt.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1194
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/723
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787
Celexnr.: 32021R0723

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2021
Frist returnering standardskjema: 29.06.2021
Dato returnert standardskjema: 09.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.06.2021
Høringsfrist: 03.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker