Alkoholsterke drikker, DA om merking av stikninger ("blends"), endringer i 32019R0787

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1096 av 21. april 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder merking av stikninger ("blends")

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1096 of 21 April 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards labelling provisions for blends

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer bestemmelsene om merking mv. av stikninger ("blends") i artiklene 3 nr. 3, 10 nr. 7 og 13 nr. 3 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Endringene gjøres blant annet for å korrigere en inkonsistens mellom bestemmelsene om lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker i artikkel 10 nr. 2 og tilleggskravene om beskrivelse, presentasjon og merking av blandinger ("mixtures") og stikninger ("blends") av alkoholsterke drikker i artikkel 13 nr. 3.

Endringene klargjør tilleggskravene om beskrivelse, presentasjon og merking av henholdsvis blandinger ("mixtures") og stikninger ("blends") av alkoholsterke drikker i artikkel 13 nr. 3, ved at dagens nr. 3 "splittes opp" i en ny nr. 3 som bare gjelder blandinger ("mixtures") og en ny nr. 3a som bare gjelder stikninger ("blends").

Endringene medfører også at stikninger ("blends") som er et resultat av kombinasjoner av alkoholsterke drikker (innenfor samme kategori) med ulike beskyttede geografiske betegnelser eller av kombinasjoner av alkoholsterke drikker (innenfor samme kategori) med beskyttede geografiske betegnelser med alkoholsterke drikker uten en beskyttet geografisk betegnelse, kan bruke den lovbestemte betegnelsen på den akuelle kategorien alkoholsterk drikk, jf. artikkel 10 nr. 2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som endrer bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)2621
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/1096
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787
Celexnr.: 32021R1096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2021
Frist returnering standardskjema: 12.08.2021
Dato returnert standardskjema: 05.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.08.2021
Høringsfrist: 04.10.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker