Alkoholsterke drikker, IA om medlemsstatenes utpeking av organer og myndigheter som er ansvarlige for overvåkning av modningsprosessen.

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/724 av 3. mars 2021 om gjennomføring av bestemmelsene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder informasjonen som medlemsstatene skal gi til Kommisjonen om de organene som er pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker og de kompetente myndighetene som er ansvarlig for å sikre at bestemmelsene i forordningen overholdes.

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/724 of 3 March 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the communications to be made by Member States to the Commission with regard to the bodies appointed to supervise ageing processes for spirit drinks and the competent authorities responsible for ensuring compliance with that Regulation.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser under den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Gjennomføringsbestemmelsene gjelder informasjonen som medlemsstatene skal gi til Kommisjonen om de organene som er pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker og om de kompetente myndighetene som er ansvarlig for å sikre at bestemmelsene i forordningen overholdes, jf. artikkel 13 nr. 6 og 43 nr. 1 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Medlemsstatene skal sende inn de aktuelle opplysningene til Kommisjonen innen 25. august 2021.

Opplysningene skal fylles inn i de skjemaene som er tatt inn i vedlegg 1 til forordningen.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at gjennomføringsforordninger som er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

EUs medlemsstater skal etter bestemmelsene i forordningen sende de aktuelle opplysningene til Kommisjonen.

Vi mener at de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen må tolkes slik at Kommisjonen skal videreformidle til et EFTA-organ (antagelig ESA), de opplysningene som de mottar fra EUs medlemsstater. EFTA-organet videreformidler opplysningene til EØS-/EFTA-statene, i de tilfellene der dette er aktuelt.

EØS-/EFTA-statene skal etter de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen, oversende de aktuelle opplysningene til et EFTA-organ (antagelig ESA), som videreformidler opplysningene til Kommisjonen. Kommisjonen videreformidler opplysningene til EUs medlemsstater, i de tilfellene der dette er aktuelt.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/724
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787
Celexnr.: 32021R0724

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2021
Frist returnering standardskjema: 14.05.2021
Dato returnert standardskjema: 09.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.06.2021
Høringsfrist: 03.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker