EØS-notatbasen

Endr. av forordning 2019/1793 - 1. halvår 2021

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/608 av 14. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/608 of 14 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 14. april 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 15. april 2021, med ikrafttredelse 5. mai 2021.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene I og II til forordning (EU) 2019/1793 om offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS. Dette kontrollregelverket omfatter ikke-animalske risikoprodukter og erstatter og viderefører de tidligere rettsaktene på dette området (forordningene 669/2009, 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660).

Alle produktene i regelverket skal gjennom en dokumentkontroll ved ankomst til EØS-området og at de skal videre gjennomgå en fysisk kontroll basert på frekvensene som er angitt i rettsakten. Produktene oppført i vedlegg II skal også følges av analyseresultater og et sertifikat. Rettsakten regulerer funn av plantevernmidler, aflatoksiner og mikrobiologisk forurensning (f.eks. salmonella) for å se om videre tiltak behøves gjennomført. Listen over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket, finnest i vedlegg I (tidligere 669/2009) og vedlegg II (tidligere 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660) til rettsakten. Vedlegg IIa dekker importforbud som er rettet mot ikke-animalske produkter.

Forordning (EU) 2021/625 trer i kraft 5. mai 2021 og gjør følgende endringer i vedlegg I, vedlegg II og vedlegg IIa til grunnrettsakten:

Inn på listen i vedlegg I:

- alle varianter av pepperfrukter fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) er nå omfattet av beskyttelsestiltaket, og ikke bare søte pepperfrukter, med en kontrollfrekvens på 10 %.

Ut av listen i vedlegg I:

- gojibær fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året.

- tørkede druer fra Tyrkia (okratoksin A - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året.

Flytting av produkter mellom vedleggene:

- jordnøtter (peanøtter) fra Brasil (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av en forbedring med en kontrollfrekvens på 10 %.

- jordnøtter (peanøtter) fra Kina (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av en forbedring med en kontrollfrekvens på 10 %.

- hasselnøtter fra Tyrkia (aflatoksiner - næringsmidler) flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av en forbedring med en kontrollfrekvens på 5 %.

- betelblader (paanblader) fra Bangladesh (salmonella - næringsmidler) flyttes fra vedlegg IIa til vedlegg II på grunn av en forbedring som nå tillater import.

Inn på listen i vedlegg II:

- sesamfrø fra India (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av flere funn det siste året. Sesamfrøene ligger allerede inne i vedlegget med tanke på salmonella og nå skal de også undersøkes for rester av plantevernmidler.

Andre endringer:

- eksisterende oppføringer for sesamfrø fra Etiopia, Nigeria, India, Sudan og Uganda (vedlegg I og II) (salmonella - næringsmidler) får en utvidet produktgruppe for å ta høyde for alle varianter som det er utfordringer med (ristede varianter).

- pepperfrukter (annet enn søte) fra Thailand (plantevernmidler - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året.

- jordnøtter fra India (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 20 % til 50 % på grunn av flere funn det siste året.

Videre endres artikkel 11 i forordning (EU) 2019/1793 for å fange opp basisreglene for utstedelsen av det offisielle sertifikatet som skal følge forsendelsene som er omfattet av vedlegg II. Disse er identiske med reglene gitt i forordning (EU) 2019/628, som blir opphevet i forbindelse med den nye dyrehelseforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De siste årene har det ikke vært registrert noen direkteimport av pepperfrukter (annet enn søte) fra Tyrkia. Hvis næringen ønsker å importere disse produktene direkte til Norge, vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

I 2020 er det registrert et tilfelle av direkteimport av sesamfrø fra Sudan (varenummer 20.08.1900) på 500 kg. Oppføringen av nye varianter av sesamfrø som skal kontrolleres, vil kunne medføre økte kostnader for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt kontrollaktivitet fra Mattilsynets side.

Flyttingen av produkter fra vedlegg II til vedlegg I vil gi en besparelse for næringen ved færre kontroller og ved at analyseresultater ikke trenger å følge forsendelsene.

Ved at betelblader (paanblader) fra Bangladesh flyttes fra et importforbud til et kontrollregime for import, vil næringen kunne importere dette produktet igjen med de kostnadene kontrollen vil innebære. En import vil også medføre kostnader for Mattilsynet i tilknytning til tilhørende kontroll.

Fjerningen av produkter fra listen vil gi importørene besparelser og muligheter til å importere produktene igjen uten kontroll og vil gi Mattilsynet en mulig besparelse ved at man slipper å gjennomføre kontroll av produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1793 og opplistingen av produkter i vedlegg I, II og IIa. Innføringen av alle typer pepperfrukter fra Tyrkia (plantevernmidler) (vedlegg I) og sesamfrø fra India (plantevernmidler) (vedlegg II), fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. Det samme gjør utvidelsen av produktgruppen for sesamfrø ellers, for å fange opp alle varianter som det er knyttet risiko til.

Fjerningen av gojibær fra Kina og tørkede druer fra Tyrkia fra vedlegg I fremstår som fornuftig ettersom risikoen er vurdert som svært lav.

Videre vil fjerningen av importforbudet rettet mot paan-blader fra Bangladesh, og overføring av produktet til beskyttelsestiltak (vedlegg II) er fornuftig sett i forhold til at myndighetene i Bangladesh har fått på plass egne ordninger. Men det vil fortsatt være nødvendig å følge opp produktene frem til at man ser at ordningene fungerer som de skal.

Ved at forordning (EU) 2019/628 som inneholder reglene for utstedelsen av offisielle sertifikater blir opphevet i forbindelse med gjennomføringen av den nye dyrehelseforordningen (EU) 2016/429, er det naturlig å flytte disse reglene over til denne rettsakten og dermed justere artikkel 11 for å sikre at disse reglene videreføres.

Økningen av kontrollfrekvensen for pepperfrukter (annet enn søte) fra Thailand og jordnøtter fra India er fornuftig sett i forhold til risikoen ved produktene og for å få bedre oversikt over omfanget av utfordringene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/608
Celexnr.: 32021R0608

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.05.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 05.05.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: