Endr. IMSOC-forordningen 2019/1715 - 2021/547

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/547 av 29. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 med hensyn til fremgangsmåter for opprettelse og bruk av ADIS og EUROPHYT, utstedelse av elektroniske dyrehelsesertifikater, offisielle sertifikater, dyrehelse-/ offisielle sertifikater og kommersielle dokumenter, bruk av elektroniske signaturer og driften av TRACES, og om oppheving av vedtak 97/152/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/547 of 29 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1715 as regards procedures for the establishment and use of ADIS and EUROPHYT, the issuance of electronic animal health certificates, official certificates, animal health/official certificates and commercial documents, the use of electronic signatures, and the functioning of TRACES, and repealing Decision 97/152/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen 29. mars 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 30. mars. Rettsakten trer i kraft 21. april 2021, med unntak av endringen til forordning (EU) 2019/1715 artikkel 30 og opphevelsen av artiklene 31 og 33 (reglene om EUROPHYT) som trer i kraft i EU først 1. desember 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1715 for å gjøre klart for å knytte ADIS (dyresykdommer) og EUROPHYT (plantehelse) til IMSOC-plattformen. Endringen tar for seg rutiner for hvordan ADIS- og EUROPHYT-meldinger skal sendes og behandles. Videre justeres IMSOC-regelverket for å utdype forståelsen av forskjellige begreper i regelverket, eksempelvis risiko. Regelverket åpner videre for større bruk av elektroniske sertifikater og andre dokumenter som følger forsendelsene og innførselsdokument (CHED).

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/1715, stiller krav til IMSOC-plattformen, hvordan den skal fungere og hvilke systemer som denne plattformen skal inneholde. Plattformen dekker de eksisterende systemene TRACES (importmeldesystem) og iRASFF (RASFF og AAC). IMSOC skal sikre at brukerne har disse systemene på ett sted, som igjen skal bidra til bedre samhandling og bedre flyt av forsendelser med produkter og dyr. Foreløpig har TRACES-NT og iRASFF ligget inne i IMSOC og nå skal systemene for ADIS (dyresykdommer) og EUROPHYT (plantehelse) tas inn.

Delen om ADIS har ventet på ikrafttredelsen av ny dyrehelseforordning (EU) 2016/429, som trådte i kraft i EU 21. april 2021. Endringsrettsakten justerer noen regelverkshenvisninger til forordning (EU) 2020/2002, som er rettsakt om rapportering av listeførte dyresykdommer. Videre gis det regler for beredskapsordninger dersom ADIS-systemet er nede, og at ADIS-meldingene i systemet skal lagres i maksimum 10 år. Videre oppdateres rettsakten for å sikre at det er kobling mellom ADIS og TRACES, som bidrar til at nødvendig informasjon kan deles mellom disse systemene i IMSOC.

For EUROPHYT-systemet legger Kommisjonen opp til at dette systemet skal knyttes til TRACES-systemet og at alle varsler skal gå via TRACES.

Det gjøres også en endring av artikkel 39, og nye artikler 39a og 39b innføres for å ta høyde for den kommende ordningen med bruk av elektroniske sertifikater i forbindelse med import til EU/EØS. Disse berører import, transport mellom EU/EØS-stater og planter og planteprodukter. Videre endres de mer utdypende reglene om bruken av elektronisk innførselsdokument (CHED) i artikkel 41 for å ta høyde for endringene som er gjort.

Endringsrettsakten justerer videre ordlyden i forordning (EU) 2019/1715, der begrepet "food fraud" (matsvindel) endres til "fraud" (svindel) for å bruke samme begrep som kontrollforordningen (EU) 2017/625 og gjøre forståelsen enhetlig. Dette medfører endringer av artiklene 12, 13, 21, 23, 24, 25 og 28. Innholdet i bestemmelsen er fortsatt den samme, med den endringen at virkeområdet er klargjort slik at det dekker flere typer svindel enn matsvindel.

Samtidig oppheves vedtak 97/152/EF, ettersom informasjonen nå går frem av innførselsdokumentet (CHED) som ligger som vedlegg til forordning (EU) 2019/1715.

Hoveddelen av endringene vil tre i kraft i EU 21. april 2021.

Endringen i forordning (EU) 2019/1715 artikkel 30 og opphevelsen av artiklene 31 og 33 (reglene om EUROPHYT) trer i kraft i EU først 1. desember 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 715 om offentlig kontroll – IMSOC – forordning (EU) 2019/1715.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innføringen av ADIS vil kreve noe administrasjon for å betjene og følge opp systemet og dets meldinger.

Planteområdet er utenfor EØS-avtalen, men meldinger med varsler rettet mot Norge i EUROPHYT vil kunne gå gjennom systemet for at Norge skal følge opp hendelsen. Dette forutsetter at Norge får tilgang til dette systemet og at dette ikke medfører noen videre forpliktelser for Norge i forhold til EUs planteregelverk.

Rettsakten vurderes ellers ikke til å medføre noen andre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Endringene som gjøres i forordning (EU) 2019/1715 i forhold til innføringen av ADIS og EUROPHYT i IMSOC fremstår som fornuftige og var varslet ved gjennomføringen av forordning (EU) 2019/1715 i 2019/2020. Dette vil samle de viktigste systemene innenfor samme plattform og gjøre datadeling enklere i forhold til kontrollfunksjonen.­­­­­­­­­­

Mattilsynet har i dag begrenset tilgang til EUROPHYT-systemet, der vi har tilgang som en tredjestat til EUROPHYT og TRACES (når det gjelder plantehelse). Dette følger av forordning (EU) 2019/1715 artikkel 9. Se også vedlegg til dette notatet.

Ved gjennomføring av den nye kontrollforordningen (EU) 2017/625 ble det gitt en tilpasningstekst for plantehelseområdet, uten at det ble gitt en særskilt tilpasning akkurat for EUROPHYT: "The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations: (a) The provisions of the Regulation shall not apply to the field of plant health in the EFTA States". Det vurderes at det ikke er behov for en tilpasningstekst for å avklare dette, ved at denne begrensningen går frem av EØS-avtalen og er forstått av Europakommisjonen i dag.

Mattilsynet vurderer at vi fortsatt vil ha tilgang til EURPHYT på dette grunnlaget etter overføringen av systemet til IMSOC-plattformen og at dette ikke på noen måte vil utvide EØS-avtalen på plantehelse-området. Dagens tilgang for Mattilsynet er kun knyttet til meldesystemet og medfører ikke noen rapporteringsplikt. Her har man kun tilgang til informasjon om planter som det er knyttet risiko til og at vi kan melde tilbake at vi har fulgt opp.

Endringene ellers er enkle justeringer for å knytte IMSOC-regelverket nærmere til kontrollforordningen (EU) 2017/625 og unngå misforståelser, samt klargjøre regelverket for bruken av elektroniske sertifikater og innførselsdokumenter (CHED).

Ved at en rekke av endringene til forordning (EU) 2019/1715 er knyttet til den nye dyrehelseforordningen er det naturlig at gjennomføringen i norsk rett av denne endringsrettsakten venter til den nye dyrehelseforordningen gjennomføres i norsk rett høsten 2021.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/547
Basis rettsaktnr.: 2019/1715
Celexnr.: 32021R0547

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2021
Frist returnering standardskjema: 23.07.2021
Dato returnert standardskjema: 23.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2021
Høringsfrist: 09.04.2021
Frist for gjennomføring: