EØS-notatbasen

Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/896 av 24. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 med hensyn til ytterligere opplysninger for samordning av tilsynsrapportering

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/896 of 24 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to additional information for the purposes of the convergence of supervisory reporting

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og trer i kraft 24/06/2021.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Det samme gjelder morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). 

Sammendrag av innhold

Forordningen innholder utfyllende regler til morrettsakten, som er forordning (EU) 2019/1238 om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-forordningen). De utfyllende reglene gjelder hvilken informasjon tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter skal sende tilsynsmyndighetene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil forordningen gjennomføres i norsk rett i forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser verken for det offentlige eller for tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Datoen for ikrafttredelse i EØS/EFTA-statene bør antakelig tilpasses, siden forordningen utfyller morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). Morrettsakten er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Datoen for ikrafttredelse av forordningen bør være den samme dagen som ikrafttredelse av morrettsakten, eller senere. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1134
Rettsaktnr.: 2021/896
Basis rettsaktnr.: 32019R1238
Celexnr.: 32021R0896

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2021
Frist returnering standardskjema: 01.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker