Forordning (EU) 2021/685

Kommisjons gjennomførinsforordning (EU) 2021/685 av 22. april 2021 som korrigerer den polske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for fly og luftfartsprodukter, -deler og -apparater, og om godkjenning av organisasjoner og personell som er involvert i disse oppgavene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/685 of 22 April 2021 correcting the Polish language version of Regulation (EU) No 1321/2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in their tasks

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Den polske språkversjonen av forordning (EU) 1321/2014 inneholder feil i de følgende punktene og skjemaene:

 • M.A.201 (a)(1) av anneks I og point ML.A.201(a)(1) av anneks Vb med hensyn til omfang av krav som skal oppfylles før flyging kan gjennomføres
 • M.A.201(a)(3) anneks I
 • introduksjons delen av ML.A.901 anneks Vb med hensyn til luftdyktighets sertifikat
 • M.A.302(e) anneks I med hensyn til eskalerte intervaller som kan foreslås av eieren eller ansvalig CAMO organisasjonen for luftfartøyet
 • M.A.402(e) anneks I
 • ML.A.402(b)(5) anneks Vb med hensyn til begrensningene som vedlikehold utføres innenfor
 • M.A.901(f) anneks 1 med hensyn til omfang for å utvide gyldigheten av et luftdyktighetsbevis (ARC)
 • Forms 15a EASA, 15b EASA og 15c EASA i Appendiks III av anneks I og Appendiks IV av anneks Vb med hensyn til datoen som referanse sertifiseringen gjøres for
 • andre setning i punkt 145.A.55(c) anneks II med hensyn til omfanget av forpliktelsen til vedlikeholdsorganisasjon til å beholde en kopi av rekords
 • M:A:201(b) anneks I
 • punkt 3 av Appendiks I av anneks I
 • ML.1(c)(3)(ii) anneks Vb
 • ML.A.201(b) anneks Vb
 • punkt (c)(2) Appendiks I av anneks Vb
 • CAO.1(2)(ii) anneks Vb

Regelverket endrer og korrigerer de overnevnte feilene i den polske språkversjonen av forordning 1321/2014 og dette påvirker ikke de andre språkversjonene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal kun tas inn i EØS-avtalen. Den skal ikke gjennomføres i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forodningen EØS-relevant og akseptabel. 

Saken behandles av EFTA-sekretariatet etter "fast track-prosedyren" og skal ikke behandles i SU Transport. 

Vurdering

Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk rett. 

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/685
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32021R0685

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.04.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker