Fôrvarer

Kommisjonens gennomføringsforordning EU) 2021/733 av 5. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetning til fôrvarer og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetning til fôrvarer

Commission Implementing Regulation EU) 2021/733 of 5 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 887/2011 and Implementing Regulation (EU) 2017/961 as regards the name of the holder of the authorisation of Enterococcus faecium CECT 4515 as a feed additive and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1395 as regards the name of the holder of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 as a feed additive

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Firmaet Evonik Nutrition & GmbH innehar godkjenning for tilsetningsstoffer i forordning (EU) 887/2011, 2017/962 og 2020/1395. Firmaet har endret navn til Evonik Operations GmbH, og det er derfor nødvendig å endre navnet på godkjenningsinnehaveren i forordningene dette angår. Endringene er av ren formell art, da det ikke er foretatt andre endringer i godkjenningene. Det medfører også at eksisterende lager av preparatene, merket med firmaets tidligere navn kan brukes opp.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/733
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0733

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2021
Høringsfrist: 03.05.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker