Gjennomføringsbeslutning om smittestoppapper i EU

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1023 av 15.juli 2020 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1765 hva gjelder grensekryssende utveksling av data mellom nasjonale mobilapplikasjoner for smittesporing og varsling for å bekjempe covid-19-pandemienv

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1023 of 15 July 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/1765 as regards the cross-border exchange of data between national contact tracing and warning mobile applications with regard to combatting the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2021

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til vurdering i EØS EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Som ledd i håndteringen av Covid-19 pandemien har Europakommisjonen, i samarbeid med medlemslandene gjennom eHealth Network, utviklet et teknisk knutepunkt (digital infrastruktur, felles standarder og grensesnitt) for nasjonale mobile smittesporingsapplikasjoner - "Federation Gateway Services". Knutepunktet skal gjøre det enklere for den som bruker nasjonale smittesporingsapplikasjoner å varsle nærkontakter ved bekreftet smitte, og er således et viktig tiltak for å kunne lempe på reiserestriksjoner innad i EU/EØS. Løsningen kan kun benyttes av landenes offisielle smittesporingsapplikasjoner. Den norske smittesporingsapplikasjonen Smittestopp ble koplet til knutepunktet 15.2.2021. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge, men er et viktig tiltak for sterkere integrasjon mellom Norge og EU på helseberedskapsområdet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvikling og drift av norsk tilknytting til Federation Gateway Service er finansiert gjennom bevilgning til Folkehelseinstituttet for pandemihåndtering. Folkehelseinstituttet forvalter Smittestopp, og derigjennom også avtalen med Eu om norsk tilknytting til Federation Gateway Service.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for helse, der berørte departementer er representert. 

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1023/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2020
Frist returnering standardskjema: 09.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 23.08.2021
Høringsfrist: 30.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker