EØS-notatbasen

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/622 av 15. april 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til ensartede rapporteringsmaler, veiledninger og fremgangsmåte for innberetning om minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/622 of 15 April 2021 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to uniform reporting templates, instructions and methodology for reporting on the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og trer i kraft i EU 06.05.21. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/622 fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til ensartede formater, maler og definisjoner for krisehåndteringsmyndigheters rapportering og oversending til Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) om minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL). Forordningen erstatter kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308.

Innen 31. mai hvert år skal krisehåndteringsmyndigheten oversende informasjon om fastsettelsen av MREL-kravet i samsvar med Artikkel 45 til 45h, samt 45m i Direktiv 2014/59/EU for MREL-krav gjeldende 1. mai det året. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift av 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene innebærer ikke økte utgifter for private parter og kan håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer av relevante offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/622
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32021R0622

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2021
Frist returnering standardskjema: 12.08.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker