Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/1233 av 14. juli 2021 om endring av direktiv (EU) 2017/2397 med hensyn til overgangsordninger for anerkjenning av tredjelandssertifikater

Directive 2021/1233 of the European Parliament and of the Council of 14 July 2021 amending Directive (EU) 2017/2397 as regards the transitional measures for the recognition of third countries certificates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2021

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, med gjennomføringsfrist 17. januar 2022. EØS/EFTA-landene vurderer forslaget.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2017/2397 fastsetter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. EU-Kommisjonen har nå fastsatt en endring av direktivet som gjelder overgangsordninger for anerkjennelse av tredjelandssertifikater, gjennom endringsdirektiv 2021/1233. Bakgrunnen for endringsdirektivet er at direktiv 2017/2397 ikke tok høyde for at en rekke sertifikater som er utstedt av tredjeland risikerer å bli ugyldige når direktivet gjennomføres i EU i 2022. Endringsdirektivets formål er derfor å sikre at sjøfolk fra tredjeland fortsatt vil kunne seile på innenlands vannveier i EU, ved at det fastsettes en overgangsperiode der sertifikater utstedt av tredjeland før 18. januar 2024 fortsatt kan godkjennes av statene etter 2022. Dette gjøres ved å tilføye overgangsbestemmelser frem til 2032 for kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker som er utstedt av tredjeland i direktivets artikkel 10 og 38.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringsdirektivet får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsaktene om innlands vannveier i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EUs innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning. Forslaget er allikevel EØS-relevant for det tilfellet at en EØS/EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Da forslaget ikke skal gjennomføres i norsk rett har saken ikke vært forelagt hovedorganisasjonene.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen. 

NFD vurderer at det ikke er behov for skriftlig klarering i SU, da saker som gjelder innland vannveier iht langvarig praksis innlemmes i EØS avtalen uten at de gjennomføres.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2021)71
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1233
Basis rettsaktnr.: 2017/2397
Celexnr.: 32021L1233

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.09.2021
Frist returnering standardskjema: 27.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker