Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv (EU) 2017/2397 med hensyn til overgangsordninger for anerkjenning av tredjelandssertifikater

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/2397 as regards the transitional measures for the recognition of third countries certificates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2021

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforslaget er vedtatt 18. januar 2021. EØS/EFTA-landene vurderer forslaget.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2017/2397 fastsetter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. EU-Kommisjonen har nå fremsatt et forslag til endring av direktivet som gjelder overgangsordninger for anerkjennelse av tredjelandssertifikater. Bakgrunnen for forslaget er at nåværende direktiv ikke tar høyde for at en rekke sertifikater som er utstedt av tredjeland risikerer å bli ugyldige når direktivet gjennomføres i EU i 2022. Endringsforslagets formål er derfor å sikre at sjøfolk fra tredjeland fortsatt vil kunne seile på innenlands vannveier i EU, ved at det fastsettes en overgangsperiode der sertifikater utstedt av tredjeland fortsatt kan godkjennes av statene etter 2022. Dette gjøres ved å tilføye overgangsbestemmelser frem til 2032 for kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker som er utstedt av tredjeland i direktivets artikkel 38.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning. Forslaget er allikevel EØS-relevant for det tilfellet at en EØS/EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Da forslaget ikke skal gjennomføres i norsk rett har saken ikke vært forelagt hovedorganisasjonene.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen. NFD vurderer at det ikke er behov for skriftlig klarering i SU, da saker som gjelder innland vannveier iht langvarig praksis innlemmes i EØS avtalen uten at de 

gjennomføres.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2021)71
Basis rettsaktnr.: 2017/2397

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker