Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende gass, komprimert naturgass og E85

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/488 av 22. mars 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/174 og (EU) 2020/1167 med hensyn til anvendelse av godkjente innovative teknologier i visse personbiler og lette nyttekjøretøy som kan kjøre på flytende gass, komprimert naturgass og E85

Commission Implementing Decision (EU) 2021/488 of 22 March 2021 amending Implementing Decisions (EU) 2020/174 and (EU) 2020/1167 as regards the use of the approved innovative technologies in certain passenger cars and in light commercial vehicles capable of running on liquefied petroleum gas, compressed natural gas and E85

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 22. mars 2021 og trådte i kraft i EU 12. april 2021. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen den 29.10.21, beslutning nr. 313/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 03.11.21, og Form 1 sendt ESA 04.11.21.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/488 endrer to tidligere beslutninger slik at den godkjente innovative teknologien også kan benyttes på kjøretøy drevet med flytende gass, komprimert naturgass og E85.  

Endringer i beslutning (EU) 2020/174

Kommisjonen har tidligere vurdert og godkjent felles søknad fra en sammenslutning av produsenter om effektive 12 volts vekselstrømsgeneratorer som en innovativ teknologi, se gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/174. Beslutningen omfattet kun kjøretøy drevet av forbrenningsmotor (bensin og diesel). Den 9. juli 2020 sendte de samme produsentene (se opprinnelig dokument) en forespørsel om endring av beslutning (EU) 2020/174 slik at også personbiler og lette nyttekjøretøy drevet av flytende gass (LPG), komprimert naturgass (CNG) og E85 omfattes av beslutningen.

Endringer i beslutning (EU) 2020/1167

Kommisjonen har også tidligere vurdert og godkjent effektive 48 volts motorgeneratorer kombinert med en 48 V / 12 V DC omformer som en innovativ teknologi jf. gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167. Beslutningen omfattet kun kjøretøy som ble drevet av bensin og diesel samt enkelte hybridkjøretøy. Den 11. desember 2020 sendte de samme produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en forespørsel om endring av beslutning (EU) 2020/1167 slik at også personbiler og lette nyttekjøretøy drevet av flytende gass (LPG), komprimert naturgass (CNG) og E85 omfattes av beslutningen.

Kommisjonens vurdering

Kommisjonen vurderte begge forespørslene i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, forordningene hhv. (EU) nr. 725/2011 og 427/2014, samt de tekniske retningslinjene for utarbeidelse av søknader om godkjenning av nyskapende teknologi. Når det gjelder begge forespørslene, bør det presiseres at CO₂-besparelsene til den innovative teknologien også kan bestemmes ved montering på kjøretøyer som kjører på LPG, CNG og E85. Metodene beskrevet i begge beslutninger for å bestemme CO₂-besparelsene godtgjør at virkeområdet for beslutningene kan utvides til å omfatte de nye drivstoffene. Når det gjelder E85 bør dette drivstoffet ikke skilles fra bensin i forbindelse med metoden for å bestemme CO₂-besparelsene. Dette skyldes den begrensede tilgjengeligheten på unionsmarkedet som helhet av dette drivstoffet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 - som erstattet ved forordning 2019/631 -  samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/488
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D0488

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2021
Frist returnering standardskjema: 05.05.2021
Dato returnert standardskjema: 05.05.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 313/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.10.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 04.11.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2021

Lenker