Høring om gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir

Høring fra EU-kommisjonen om gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir

Targeted consultation on the review of the Directive on settlement finality in payment and securities settlement systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Høringsfristen for å gi innspill er 7. mai 2021. Finansdepartementet har lagt ut høringen på sine nettsider. 

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har sendt på høring en gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir (Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems, forkortet Settlement Finality Directive eller SFD). Direktivet har til formål å minske risikoen i avregnings- og oppgjørssystemer. 

Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. (betalingssystemloven).

Formålet med høringen er å motta interessenters synspunkter på og erfaringer med direktivet, og skal dekke en rekke temaer og problemstillinger som har dukket opp siden den forrige gjennomgangen av direktivet som var i 2008/2009.

Kommisjonen ber om innspill på følgende temaer:

1. Deltakelse i systemer som har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS for systemet (Participation in systems governed by the law of a third country)

2. Deltakere i systemer som som har valgt lovgivningen i en EØS-stat for systemet (Participants in systems governed by the law of a Member State)

3.Oppgjørsdirektivet og innovasjon (SFD and technological innovation (DLT and crypto-assets))

4. Rettsvern for sikkerhetsstillelse iht. Oppgjørsdirektivet (Protection granted under the SFD vis-à-vis collateral security)

5. Rettsvern for transaksjoner iht. oppgjørsdirektivet. (Settlement finality under the SFD)

6. Oppgjørsdirektivet og annen relevant EU-lovgivning /tilgrensede direktiver og forordninger. (The SFD and other Regulations/Directives)

7. Andre forhold.

Tilbakemeldingene mottatt i høringen vil bli en del av en kommisjonsrapport til Europaparlamentet og Rådet. 

Sakkyndige instansers merknader

Norges Bank har besluttet å inngi høringsinnspill til EU-kommisjonen om to forhold;

1. Deltakere i systemer som omfattes av direktivet

Kommisjonen ber blant annet om innspill på hvorvidt det bør gjøres endringer i hva slags foretak som kan delta i systemer som omfattes av direktivet. Norges Bank vil i høringsinnspillet gi uttrykk for at det er hensiktsmessig at også  e-pengeforetak og betalingsforetak skal kunne delta i systemer som omfattes av direktivet.

2. Behov for endring av regler om rettsvern for transaksjoner

Norges Bank ønsker å spille inn forslag til endring av reglene i direktivets artikkel 3.1 annet ledd. Forslaget om endring gjelder tidspunkt for rettsvern av transaksjoner som er lagt inn i et system etter at insolvensbehandling hos en deltaker er innledet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker