Legemiddelrester imidakloprid - antiparasittmiddel til laksefisk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/621 av 15. april 2021 som endrer forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet imidakloprid

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/621 of 15 April 2021 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance imidacloprid as regards its maximum residue limit in foodstuffs of animal origin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 2021/621 omhandler imidakloprid, som er et antiparasittmiddel. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. "European Medicines Agency" (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av en grenseverdi (MRL) for laksefisk for dette stoffet. På grunnlag av søknaden har "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) foreslått en grenseverdi for laksefisk i naturlig forhold av muskel og skinn. CVMP har også konkludert at ekstrapolering av denne grenseverdien til all fisk er hensiktsmessig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette. Grenseverdien for imidakloprid er dermed inkludert i listen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2021/621 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at imidakloprid blir tillatt å bruke til fisk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av imidakloprid i fisk. Stoffet er ikke oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til fisk. Denne forordningen medfører etablering av grenseverdi for imidakloprid i laksefisk samt mulighet til ekstrapolering av grenseverdien til all fisk. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/0621
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0621

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.04.2021
Frist returnering standardskjema: 01.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2021
Høringsfrist: 05.07.2021
Frist for gjennomføring: