Likeverdsvurdering etter EMIR for sentrale motpartar i USA

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 av 27. januar 2021 om likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og rammereglene i De forente amerikanske stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission

Commission Implementing Decision (EU) 2021/85 of 27 January 2021 on the equivalence to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of the regulatory framework of the United States of America for central counterparties that are authorised and supervised by the U.S. Securities and Exchange Commission (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er  innlemma i EØS-avtalen og gjort til del av norsk rett i forskrift om likeverdighetsbeslutninger etter EMIR § 1 nr. 19..

Samandrag av innhald

Vedtaket er ei likeverdsvurdering av rammene for tilsyn med sentrale motpartar i USA etter artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdsvurderinga opnar for at sentrale motpartar som har godkjening og førast tilsyn med frå verdipapirtilsynsstyresmakta i USA, "the U.S. Securities and Exchange Commission" (SEC), å tilby oppgjerstenestar (clearing-tenestar) til oppgjersmedlemmer og handelsplassar i EØS. Likeverdsvurderinga gjeld berre sentrale motpartar med godkjenning og tilsyn frå SEC, sentrale motpartar med godkjenning og tilsyn frå "the U.S. Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) har blitt likeverdsvurdert tidlegare i kommisjonsforordning (EU) 2016/377 og er allereie innlemma i EØS-avtalen.

Likeverdsvurderingar etter EMIR artikkel 25 skal opne for at sentrale motpartar som som er godkjend og under tilsyn i eit land med tilsvarande rettslege krav som dei som stillast i EMIR kan tilby oppgjerstenestar i EØS. Dette skal sikre at dei sentrale motpartar frå tredjeland som tilbyr oppgjerstenestar i EØS er underlagt juridisike og tilsynsmessige rammer som ikkje utset oppgjersmedlemmer og handelsplassar i EØS for en høgare risiko enn dei kunne blitt utsatt for ved bruk av sentrale motpartar etablert i EØS. 

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Vedtaket er gjennomførd i norsk rett gjennom forskrift om likeverdsvurderingar med heimel i verdipapirhandellova. 

Økonomiske og administrative konsekvensar

Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta er relevant for er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/85
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021D0085

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 09.04.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.07.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker