Ny mat - olje fra Schizochytrium sp. (stammen WZU477, som tilhører arten Schizochytrium limacinum)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/670 av 23. april 2021 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stammen WZU477, som tilhører arten Schizochytrium limacinum) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/670 of 23 April 2021 authorising the placing on the market of Schizochytrium sp. (WZU477) oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner Schizochytrium sp. (stammen WZU477, som tilhører arten Schizochytrium limacinum) som ny mat-ingrediens i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som definert i forordning (EU) nr. 609/2013.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 31. august 2020 med at oljen fra Schizochytrium sp. er trygg ved de bruksbetingelsene som søkeren har foreslått.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte bruksvilkår. Det refereres til forordning (EU) nr. 609/2013 for maksimum tillatt mengde DHA. Spesifikk lovbestemt betegnelse er «Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp.» Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten er vedtatt. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/670
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R0670

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.03.2021
Frist returnering standardskjema: 30.04.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker