EØS-notatbasen

PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/895 av 24. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1238 med hensyn til produktinnblanding

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/895 of 24 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to product interventionard to product intervention

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft 24/06/2021.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Det samme gjelder morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). 

Sammendrag av innhold

Forordningen innholder utfyllende regler til morrettsakten, som er forordning (EU) 2019/1238 om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-forordningen). Forordningen presiserer kravene som EIOPA (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) må vurdere i forbindelse med vedtak om produktinngrep etter PEPP-forordningen artikkel 65.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil forordningen kunne gjennomføres i norsk rett i forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser verken for det offentlige eller for tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen presiserer kravene som EIOPA, eller eventuelt EFTAs overvåkningsorgan for så vidt gjelder EFTA-statene, må vurdere i forbindelse med vedtak om produktinngrep etter PEPP-forordningen artikkel 65. 

Datoen for ikrafttredelse i EØS/EFTA-statene bør antakelig tilpasses, siden forordningen utfyller morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). Morrettsakten er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Datoen for ikrafttredelse av forordningen bør være den samme dagen som ikrafttredelse av morrettsakten, eller senere. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1133
Rettsaktnr.: 2021/895
Basis rettsaktnr.: 2019/1238
Celexnr.: 32021R0895

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2021
Frist returnering standardskjema: 29.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker