Plantevernmiddelrester D063854/04 (SANTE/11822/2019)

Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for acekvinocyl, acibenzolar-S-metyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flonikamid, flutolanil, fosetyl, imazamoks og oxathiapiprolin i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, acibenzolar-S-methyl, Bacillus subtilis strain IAB/BS03, emamectin, flonicamid, flutolanil, fosetyl, imazamox and oxathiapiprolin in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er er foreløpig ikke fastsatt i EU, men forslaget fikk flertall ved avstemming i Stående Komite (PAFF pesticide residues).

Sammendrag av innhold

Forordningsutkastet (SANTE/11822/2019) endrer grenseverdier (MRL) for acekvinocyl, acibenzolar-S-metyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flonikamid, flutolanil, fosetyl, imazamoks og oxathiapiprolin. Stoffene er godkjent som aktive stoffene i EU og Norge, bruk av preparater godkjennes nasjonalt. Flonikamid og fosetyl er godkjent brukt i Norge.

Forslaget fastsetter MRLer for de aktive stoffene på bakgrunn av søknader knyttet til godkjent bruk i EU og i tredjestater (importtoleransesøknader). For noen aktive stoff er det nå levert dokumentasjon fra søker med dokumentasjon som ble vurdert å mangle ved tidligere revurdering av grenseverdier for stoffene der disse fikk status som midlertidige MRLer grunnet at det ble vurdert å mangle noe dokumentasjon ved tidligere revurdering av MRLer.  Der etterspurt dokumentasjon for MRLer nå blir vurdert å oppfylle kravene kan disse MRLer fastsettes som vanlige MRLer.

For imazamox har søker nå levert tidligere manglende dokumentasjon for restforsøk, analysemetoder og plantemetabolisme som har blitt etterspurt knyttet til disse MRLene for erter (med belg), soyabønner, mais og ris.   

For flutolanil er det levert mer dokumentasjon restforsøk, analysemetoder, lagringsstabilitet og metabolismeforsøk for drøvtyggere for stoffet for enkelte MRLer som ble vurdert å mangle ved tidligere revurdering av stoffet etter artikkel 12. For flere MRLer ble det nå vurdert å ikke lenger mangle dokumentasjon og disse MRLene kunne fastsettes som vanlige MRLer. MRL for paprika beholdes som en midlertidig MRL siden det er vurdert å mangle noe dokumentasjon for denne MRLen.

For Bacillus subtilis strain IAB/BS03, har det ikke tidligere vært fastsatt spesifikke MRLer og stoffet har heller ikke vært oppført på vedlegg IV og standardgrenseverdien på 0.01 mg/kg gjelder. Bacillus subtilis strain IAB/BS03 ble i oktober 2019 godkjent som AS i EU og stoffet ble foreslått inkludert i vedlegg IV til forordning 396/2005. På vedlegg IV oppføres aktive stoffer som det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette noen MRL for fordi de er lite giftige og ikke sykdomsfremkallende (aktuelt for mikroorganismer). EFSA review report konkluderer med at bakterien ikke er sykdomsfremkallende (patogen) for mennesker og at det ikke forventes å dannes toksiner eller toksiske metabolitter i mat som følge av bruk av aktivt stoff. På bakgrunn av dette oppføres Bacillus subtilis strain IAB/BS03 oppføres på vedlegg IV til forordning 396/2005.

For acekvinocyl fastsettes en gruppe-MRL på 0,6 mg/kg for sitrusfrukter på bakgrunn av MRL søknader.

For acibenzolar-S-methyl fastsettes høyere MRL for hasselnøtter på bakgrunn av MRL søknader.  

For emamektin fastsettes høyere MRLer for kiwi og fersken på bakgrunn av MRL søknader.    

For flonikamid fastsettes det høyere MRLer for flere typer bær, "andre små frukter og bær", rot og knollgrønnsaker, "salat og salatplanter" og tørkede belgvekster på bakgrunn av MRL søknader.

For fosetylaluminium fastsettes det høyere MRL for poteter og hvete på bakgrunn av på bakgrunn av MRL søknader. Bruk av disse vekstene som fôr gjør at det samtidig er vurdert å være behov for å fastsette høyere MRLer for noen animalske produkter.

Det fastsettes høyere MRLer for oxathiapiprolin i noen vekster på bakgrunn av søknad om MRL knyttet til bruk i EU og søknader knyttet til godkjent bruk av stoffet i tredjestater (Kina, Canada og USA). For noen vekster ble det vurdert å mangle dokumentasjon for å kunne fastsette ny MRLer for oxathiapiprolin.

Nye MRLer vil gjelde i EU 20 dager etter forordningen kunngjøres på EUs Official Journal.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 396/2005

Norsk regelverk

Høringsstart: 14.05.2021
Høringsfrist: 18.06.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker