Plantevernmiddelrester D063880/09 (SANTE/11195/2018rev.7)

Kommisjonsforordning (EU)…/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av sykloksydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og proheksadion i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cycloxydim, mepiquat, Metschnikowia fructicola strain NRRL Y-27328 and prohexadione in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er foreløpig ikke fastsatt i EU, men forslaget fikk flertall ved avstemming i Stående Komite (PAFF pesticide residues). 

Sammendrag av innhold

Forordningsutkastet (SANTE/11195/2018 rev.7) endrer grenseverdier (MRL) for sykloksydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og proheksadion som er godkjent som aktive stoffer i EU og Norge. Godkjenning av preparater skjer nasjonalt og det er kun proheksadion som er godkjent brukt i Norge. Forslaget fastsetter MRLer for de aktive stoffene på bakgrunn av søknader knyttet til godkjent bruk i EU og i tredjestater. 


For Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328, har det ikke tidligere vært fastsatt spesifikke MRLer og stoffet har heller ikke vært oppført på vedlegg IV og standardgrenseverdien på 0.01 mg/kg gjelder. I forbindelse med godkjenning som nytt aktivt stoff (forordning 1107/2009) er det søkt om at Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 oppføres på vedlegg IV. Vedlegg IV lister aktive stoffer som det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette noen MRL for. Kriterier for å oppføres på vedlegg IV er lav giftighet og ikke sykdomsfremkallende (aktuelt for mikroorganismer). EFSA review report konkluderer med at Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 ikke er sykdomsfremkallende for mennesker og at det ikke forventes å dannes toksiner eller toksiske metabolitter i mat som følge av bruk av aktivt stoff. På bakgrunn av dette oppføres Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 på vedlegg IV til forordning 396/2005. 


Det fastsettes en MRL for sykloksydim i jordbær.  
Det fastsettes MRLer for proheksadion i linfrø, valmuefrø, solsikkefrø, rapsfrø, sennepsfrø og oljedodrefrø.  
Det fastsettes en MRL for mepikvat i bomullsfrø. Det finnes en midlertidig MRL for bomullsfrø som gjelder tom 30. juni 2021 (forordning 2019/1791). 

 
Forordningen vil tre i kraft i EU 20 dager etter at den kunngjøres på EUs Official Journal. Det er bestemt at de nye MRLene som fastsettes i denne forordningen skal gjelde fra 1. juli 2021.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Endringer i MRL (MRL søknader) for flonikamid, haloksyfop og mandestrobin er tatt ut av det opprinnelige regelverksforslaget som også inkluderte disse stoffene etter at det opprinnelige regelverksforslaget ble stoppet politisk i EU. Søknadene om MRL for flonikamid, haloksyfop og mandestrobin ble da tatt ut av dette forslaget og det ble laget egne MRL forslag for disse stoffene som dermed også vil fastsettes som egne forordninger.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 396/2005

Norsk regelverk

Høringsstart: 14.05.2021
Høringsfrist: 18.06.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker