EØS-notatbasen

Plantevernmidler - terbutylazin, endring vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/824 av 21. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 820/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/824 of 21 May 2021 amending Implementing Regulations (EU) No 540/2011 and (EU) No 820/2011 as regards the conditions of approval of the active substance terbuthylazine

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 25. mai 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Terbutylazin er gjennom forordning (EU) nr. 820/2011 tidligere godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmidler. Ved den opprinnelige godkjenningen ble det satt som vilkår at det innen en gitt frist skulle fremlegges ytterligere opplysninger om stoffet, bl.a. om enkelte metabolitters effekt på grunnvann. Disse opplysningene er framlagt og nå vurdert. Det vurderes at det foreligger en risiko for en uheldig effekt på grunnvann dersom plantevernmidler med dette stoffet brukes årlig opp mot den maksimalt tillatte dose.  

Denne endringsforordnigen setter derfor som vilkår at plantevernmidler med terbutylazin som aktivt stoff, kun skal brukes inntil hvert tredje år på samme areal. I tillegg er det satt strengere krav til maskimalt innhold av to urenheter, propazin og simazin, ved den tekniske produksjonen av terbutylazin.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

Stoffer på nevnte E-liste er kandidater for såkalt substitusjon. Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning. 

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Terbutylazin inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet på bruk som ugrasmiddel i mais og sorghum.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/824
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R0824

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2021
Frist returnering standardskjema: 29.07.2021
Dato returnert standardskjema: 24.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker