Utfyllande reglar til MiFID II om posisjonsrapportering i varederivat

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/527 av 15. desember 2020 som endrer delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 når det gjelder grensene for ukentlig posisjonsrapportering

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/527 of 15 December 2020 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the thresholds for weekly position reporting (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er i kraft i EU og innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er gjennomført i verdipapirforskriften.

Samandrag av innhald

Kommisjonsforordninga gjer endringar i utfyllande reglar til MiFID II om posisjonsrapportering i varederivat. Reglane avgjer når handelsplassar må publisere rapportar om aggregerte posisjonar som ulike kategoriar av personar held i varederivat, utsleppskvoter og derivater av desse. Kommisjonsforordninga skal gjere reglane for posisjonsrapportering meir gjennomsiktige. Den set også ein nedre terskel for rapportering for å sikre at det er nok interesse rundt posisjonane til å forsvare byrden ved rapportering kvar veke. Til sist skal kommisjonsforordninga betre sikre at identiteten til dei enkelete posisjonsholdarane ikkje vert avsløra gjennom dei aggregerte posisjonane.

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Vedtaket vert gjennomførd i norsk rett gjennom tilvising i verdipapirforskrifta. 

Økonomiske og administrative konsekvensar

Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta er relevant for er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt. Det vil være behov for tilpassing av ikrafttredelsestidspunktet ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/527
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/565
Celexnr.: 32021R0527

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2021
Frist returnering standardskjema: 24.02.2021
Dato returnert standardskjema: 24.02.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 245/2021
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker