Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/623 av 15. april 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/623 of 15 April 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom som rammer både ville og tamme griser. Sykdommen kan ha store konsekvenser for svinepopulasjonen og lønnsomheten av svineoppdrett ved at den får konsekvenser for forflytning av levende svin og produkter derav både internt i EØS og ved eksport til tredjeland. Utbrudd av sykdommen medfører risiko for smittespredning både mellom anlegg av holdte svin og mellom villsvin.

Sykdommen har siden 1978 vært endemisk utbredt på Sardinia i Italia. Siden 2014 har det vært utbrudd av sykdommen i flere EØS-land og tilgrensende tredjeland. Utbredelsen i flere EØS-land og tredjeland utgjør en konstant risiko for smittespredning til hittil ikke affiserte EØS-land. For å prøve å begrense videres smittespredning har EU fastsatt forordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot ASF. Denne forordningen gjelder i tillegg til generelle bestemmelser i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og bekjempelsesforordningen (EU) 2020/687. I forordning (EU) 2021/605 er det i vedlegg I listet opp hvilke EØS-land som er berørt av utbrudd med ASF og ulike bekjempelsessoner i disse landene. Dette vedlegget endres fortløpende når den epidemiologiske situasjonen forandrer seg.

Den epidemiologiske situasjonen for ASF-utbrudd har endret seg siden fororening (EU) 2021/605 ble utformet. Denne rettsakten endrer vedlegg I av forordning (EU) 2021/605 for å justere vedlegget etter den epidemiologiske situasjonen ved anvendelsesdato for forordningen den 21. april.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i forordning (EU) 2021/605 retter seg i all hovedsak mot EØS-land med utbrudd av ASF. Enkelte forebyggende krav relatert til forbud mot forflytning av villsvin og informasjonskampanjer om ASF til publikum retter seg mot alle EØS-land. Forordningen er gjennomført i forskrift om særskilte bekjempelses- og nødtiltak mot sykdommer internt i EØS. Gjennomføringen er gjort på en slik måte at den tar høyde for framtidige endringer av forordningen. Denne rettsakten medfører derfor ikke behov for forskriftsendring.

Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til EU Kommisjonens nettsider med løpende oppdatert informasjon om ASF-utbruddet i Europa. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller adminsistrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevent og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/623
Celexnr.: 32021R0623

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.04.2021
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker