Vet - HPAI EØS-land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 av 16. april 2021 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2021/641 of 16 April 2021 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en smittsom virussykdom som affiserer fugler. Sykdommen har store konsekvenser for lønnsomheten av fjørfenæringen ved at den forårsaker forstyrrelser i handel internt i EØS og eksport til tredjeland i tillegg til at sykdommen har høy dødelighet hos holdte fjørfe. HPAI kan infisere trekkfugl som under fugletrekkene vår og høst, kan spre sykdommen over lange avstander. Tilstedeværelse av fugleinfluensaviruset i villfuglpopulasjonen utgjør en kontinuerlig risiko for spredning av smitte til holdte fjørfe og andre fugler i fangenskap ved direkte og indirekte kontakt. Ved utbrudd av HPAI i et anlegg med holdte fugler er det en risiko for smittespredning til andre anlegg med holdte fugler.

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 danner en ny overordnet struktur i dyrehelseregelverket med bestemmelser om forebygging og kontroll av sykdommer som smitter mellom dyr og til mennesker. HPAI er en listeført sykdom i henhold til utfyllende forordning (EU) 2018/1629 og har fått kategoriene A, D og E i henhold til utfyllende forordning (EU) 2018/1882. Dette betyr at sykdommen ansees som en alvorlig sykdom som skal utryddes dersom den forekommer i EØS-området.

Forordning (EU) 2020/687 opphever direktiv 2005/94/EF, men viderefører bestemmelsene i direktivet om forebyggende tiltak mot, overvåkning av, tidlig oppdagelse av og minimumstiltakene ved utbrudd av HPAI hos holdte fugler. Dette innebærer også bestemmelser om opprettelse av restriksjonssoner ved utbrudd av HPAI hos holdte fugler.

Beslutning (EU) 2020/1809 listefører restriksjonssoner opprettet av EØS-land i forbindelse med utbrudd av HPAI hos holdte fugler. Denne beslutningen hadde en gyldighetsperiode til 20. april 2021. Grunnet et pågående utbrudd av HPAI i mange EØS-land, er det behov for å videreføre denne listeføringen.

Denne rettsakten angir i vedlegget hvilke områder, i EØS-land med utbrudd av HPAI, som omfattes av restriksjonssoner mot HPAI i henhold til forordning (EU) 2020/687, beskyttelsessone og overvåkningssone, og til hvilken dato sonen opprettholdes. Vedlegget vil endres fortløpende for å avspeile den epidemiologiske situasjonen for utbrudd av HPAI i EØS-landene.

Rettsakten er midlertidig da det kun er behov for listeføring av restriksjonssoner under pågående utbrudd av HPAI. Gyldighetsperioden for rettsakten er satt fram til 30 september 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i rettsakten retter seg mot EØS-land med utbrudd av HPAI.

Rettsakten vil gjennomføres i en ny forskrift som samler alle særskilte beskyttelses- og nødtiltak mot ulike sykdommer internt i EØS. Dette vil være spesifikke alvorlige sykdommer der det er pågående utbrudd i EØS-område, eller som har begrenset utbredelse, og hvor det er behov for ytterligere tiltak for kontroll og bekjempelse (blant annet afrikansk svinepest, klassisk svinepest, høypatogen fugleinfluensa mfl.).

Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til EU Kommisjonens nettsider med løpende oppdatert informasjon om HPAI-utbruddet i Europa. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge all den tid vi ikke har utbrudd av HPAI hos holdte fugler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet vurderer det som positivt at det lister over restriksjonssoner opprettet i forbindelse med utbrudd av HPAI i EØS-land gis i en beslutning. Dette gjør det enkelere å holde oversikt over den epidemiologiske situasjonen.

Rettsakten ansees som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/641
Celexnr.: 32021D0641

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.04.2021
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker