Alkoholsterke drikker, delegert kommisjonsforordning (DA) om merking av alkoholsterke drikker som er et resultat av en kombinasjon av en alkoholsterk drikk med ett eller flere næringsmidler, endringer i 32019R0787

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1335 av 27. mai 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder merkingen av alkoholsterke drikker som er et resultat av en kombinasjon av en alkoholsterk drikk med ett eller flere næringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1335 of 27 May 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling of spirit drinks resulting from the combination of a spirit drink with one or more foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer bestemmelsen om bruk av såkalte sammensatte uttrykk (compound terms) med enten en lovbestemt betegnelse på en kategori av alkoholsterke drikker (spirit drink) eller en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk (spirit drink), i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av en alkoholholdig drikk (alcoholic beverage) i artikkel 11 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Forordningen tilføyer en ny bokstav d) i artikkel 11 nr. 3 der det innføres krav om at det i tilfeller der det sammensatte uttrykket beskriver en alkoholholdig drikk (alcoholic beverage) som også er en alkoholsterk drikk (spirit drink), må det sammensatte uttrykket alltid ledsages av den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken (spirit drink) og den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken skal alltid plasseres i det samme synsfeltet som det sammensatte uttrykket. I bestemmelsen er det imidlertid gjort unntak fra de nye kravene i tilfeller der den lovbestemte betegnelsen er erstattet av et sammensatt uttrykk i samsvar med artikkel 10 nr. 5 b) i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken er erstattet av et sammensatt uttrykk som inneholder termene "liqueur" eller "cream", forutsatt at sluttproduktet oppfyller kravene i kategori 33 (liqueur) i vedlegg I i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker).

Formålet med endringen er å hindre at forbrukerne villedes av de sammensatte uttrykkene.

Forordningen inneholder også en overgangsbestemmelse. Overgangsbestemmelsen sier at alkoholsterke drikker som ikke oppfyller de nye kravene i bokstav d) i artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 2019/787, men som oppfyller kravene i den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), og som er merket før 31. desember 2022, fortsatt kan omsettes fram til lagerbeholdningen er tom.

Selv om forordningen formelt sett ikke trer i kraft i EU før 15. august 2021, gis den likevel "tilbakevirkende kraft" og skal gjelde allerede fra 25. mai 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som endrer bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/1335
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787
Celexnr.: 32021R1335

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2021
Frist returnering standardskjema: 23.09.2021
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker