Aroma - unionslista: Nytt aromastoff 16.130 - 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid - smaksmodifikator - bitterhet

Kommisjonsforordning (EU) .../.... av XXX om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid i Unionslista for aromastoffer

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid in the Union list of flavourings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen har mottatt søknad om godkjenning av et nytt aromastoff: 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid (FL-nr. 16.130). Stoffet er en smaksmodifikator, og skal endre bitter smak i spesielle matkategorier. Stoffet er ikke påvist naturlig i planter eller i dyr.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert stoffet og har ikke kunne påvise helsefare knyttet til bruk av produktet i de mengder og til de produkter det er søkt om. I søknaden var det ikke oppgitt noen ønsket bruksmengde for flere næringsmiddelkategorier og heller ikke barnemat. Disse kategoriene er derfor ikke tatt med i rettsakten.

Stoffet kan også brukes til andre formål enn som aromastoff. Det er derfor tatt hensyn til dette i forordningen ved å begrense bruk av stoffet til spesielle matkategorier og med mengdebegrensning. Skal stoffet brukes til andre formål enn som et aromastoff, vil annen lovgivning gjelde.

I forslaget har stoffet FL-nr. 16.130 to varianter: 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid og 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2 methylquinoline-3-carboxylic acid hemisulfate monohydrate. Dette er første gang at et aromastoff har to «innganger» i Unionslista. Når det er begrensninger, vil det være summen av disse to variantene som det vil være maksimalt tillatt å kunne tilsette til de ulike produktene.

Det er støtte i EU for å inkludere aromastoffet FL-nr. 16.130: 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid i del A i vedlegg I til Unionslista.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

EFSA har vurdert stoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet helsefare til inntak av stoffet med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om. Mattilsynet mener derfor at FL-nr. 16.130: 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid kan oppføres i del A i vedlegg I til Unionslista.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1334/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 25.08.2021
Høringsfrist: 07.10.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker