Biokull som EU-gjødselvare

Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 7. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til pyrolyse og forgassing som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 7 July 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) No 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding pyrolysis and gasification materials as a component material category in EU fertilising products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EU vedtok i 2019 en ny gjødselvareforordning (forordning (EU) 2019/1009 om EU-gjødselvarer). EU-gjødselvareforordningen gjør betydelige endringer i hvordan mineralgjødsel og kalk kan omsettes på det harmoniserte indre markedet, og innfører også muligheten til å omsette gjødselvarer av organisk opphav på det harmoniserte markedet. Det vil først være mulig å omsette produkter etter den nye forordningen i juli 2022. Forordningen er nå til vurdering i EØS-landene.  Det vil være valgfritt for virksomhetene om de vil omsette etter nasjonalt gjødselvareregelverk eller EUs gjødselvareforordning ved en eventuell implementering.

Denne forordningen legger til en ny tillatt komponentmaterial-kategori (CMC 14) i EU-gjødselvareforordningen. Biokull og andre pyrifikasjons- og gassifikasjonsmaterialer blir nå tillatt som råvare. 

Disse materialene kan være avfall og kan i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 2019/1009 slutte å være avfall hvis det oppfyller kravene i EU-gjødselvareforordningen.

Kommisjonens felles forskningssenter (JRC) har utarbeidet en vitenskapelig rapport som dette endringsforslaget bygger på. 

Forordningen inneholder blant annet en positivliste for råvarer, krav til tilsetningsstoffer, krav til behandlingsprosessen, grenseverdier og merkeregler. Positivisten er begrenset og inneholder for eksempel ikke fiskeslam og avløpsslam. Animalske biprodukter som har nådd et sluttpunkt etter den forordningen, kan brukes som råvare.

Den termokjemiske omdanningsprosessen må skje under oksygenbegrensende forhold på en slik måte at en temperatur på minst 180 °C nås i minst to sekunder. Pyrolyse- og forgassingsmaterialene må ha et molforhold mellom hydrogen (H) og organisk karbon (C) (H / Corg) på mindre enn 0,7. Grenseverdi er 6 mg PAH16 pr. kg tørrstoff, 20 NG WHO-toksisitetsekvivalenter av PCDD / F pr. kg tørrstoff og 0,8 mg ndl-PCB pr. kg tørrstoff. Materialet må REACH-registreres og vurderes spesielt for bruk som gjødselvare. 

Innholdet av klor (Cl-) skal ikke overstige 30 g pr. kg tørrstoff. Innholdet av thallium (Tl) skal ikke overstige 2 mg pr. kg tørrstoff i enkelte tilfeller. Tungmetallgrenseverdier følger av hovedforordningen. 

Samsvarsvurderingen må gjøres etter modul D, som innebærer bruk av et notifisert organ i vurderingen.


Rettslige konsekvenser

Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere utover det som er beskrevet for forordning (EU) 2019/1009.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres. 

Det må gjøres en nærmere vurdering av hvilken betydning denne forordningen har for avfallstatusen til biokull, som omsettes etter nasjonat gjødselregelverk og som f.eks. ikke overholder grenseverdier i EU-regelverket.

Avløpsslam er ikke inkludert i positivlisten for råvarer. En tolkning av dette er at biokull av avløpsslam ikke slutter å ha status som avløpsslam, og derfor er dekket av alle restriksjonene i avløpsslamdirektivet ved bruk.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 32019R1009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker