Endring av AIFM-forordning vedrørende bærekraftsrisiko

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2021/1255 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 231/2013 når det gjelder bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer som skal tas hensyn til av forvaltere av alternative investeringsfond

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1255 of 21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 231/2013 as regards the sustainability risks and sustainability factors to be taken into account by Alternative Investment Fund Managers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Endringsforordningen trådte i kraft i EU 22. august 2021. Endringene skal anvendes i EU fra 1. august 2022. 

Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett med ikrafttredelse 1. januar 2023.

Sammendrag av innhold

I sammenheng med EUs handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst fra 2018, har Kommisjonen fastsatt to forordninger som gjøres gjeldende for finansmarkedsdeltakere, herunder forvaltere av alternative investeringsfond. Dette gjelder forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) som gir regler om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren, og det gjelder forordning (EU) 2020/852 (taksonomiforordningen) som innfører et rammeverk for et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Finansdepartementet har i Prop. 208 LS (2020-2021) fremlagt forslag til en ny lov som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-forpliktelser i norsk rett tilsvarende de to forordningene. Forordningene er inntatt i EØS-avtalen ved beslutning som trer i kraft 15. desember 2022. Ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv. trer i kraft 1. januar 2023. Formålet med det foreslåtte regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som formidles til sluttinvestor om hvordan bærekraft er hensyntatt i bl.a. investeringsbeslutmingene. I tillegg vil det tydeliggjøres hvor stor andel av underliggende investeringer som anses bærekraftige eller "grønne" slik at det skal bli lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter. 

Den foreliggende endringsforordningen er del av et nytt sektorregelverk i forbindelse med bærekraftsreguleringen. Endringsdirektivet innebærer enkelte endringer i Kommisjonsforordning (EU) 231/2013 som er en utfyllende forordning til AIFM-direktivet, dvs. rammedirektivet for forvaltere av alternative investeringsfond. Den utfyllende AIFM-forordningen inneholder detaljerte krav til organisering og risikostyring hos forvalter. Endringsforordningen presiserer at hensynet til bærekraft skal inngå i forvalters administrative organisering og retningslinjer. Det er fastsatt definisjoner av bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer med henvisning til definisjonen av disse begrepene i opplysningsforordningen.Bærekraftsvurderinger skal integreres i investeringsbeslutninger og risikostyringen. Forvalter skal vurdere løpende ikke bare den finansielle risiko, men også all relevant bærekraftsrisiko.Selskapets ledelse er ansvarlig for at bærekraftsrisiko inngår i den alminnelige kontroll med virksomheten. Av hensyn til investorbeskyttelsen, skal bærekraftrisiko inngå i forvalters vurderinger knyttet opp mot interessekonflikter. Formålet med at endringsforordningen stiller krav om at hensynet til bærekraftsrisiko skal integreres i virksomheten, er å bidra til bærekraftige investeringer og forbedret informasjon som formidles til investorer om hvordan bærekraft er ivaretatt. Dette bidrar igjen til at investorer kan treffe bærekraftige investeringsbeslutninger, og gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter.    

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen med ikrafttredelse 15. desember 2022. EØS-regler som svarer til forordningen er gjennomført ved inkorporering i forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Reglene trådte i kraft 1. januar 2023. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsforordningen anses EØS-relevant. Endringsforordningen forventes å styrke investorbeskyttelsen. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved inkorporering i forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Kommisjonsforordning (EU) 2021/1255
Basis rettsaktnr.: Kommisjonsforordning (EU) 231/2013
Celexnr.: 32021R1255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2021
Frist returnering standardskjema: 19.08.2021
Dato returnert standardskjema: 31.05.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker