Endring av AIFM-forordning vedrørende bærekraftsrisiko

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2021/1255 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 231/2013 når det gjelder bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer som skal tas hensyn til av forvaltere av alternative investeringsfond

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1255 of 21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 231/2013 as regards the sustainability risks and sustainability factors to be taken into account by Alternative Investment Fund Managers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Endringsforordningen er vedtatt og trer i kraft i EU 22. august 2021. Endringene skal anvendes i EU fra 1. august 2022. 

Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

I sammenheng med EUs handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst fra 2018, har Kommisjonen fastsatt to forordninger som gjøres gjeldende for finansmarkedsdeltakere, herunder forvaltere av alternative investeringsfond. Dette gjelder forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) som gir regler om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren, og det gjelder forordning (EU) 2020/852 (taksonomiforordningen) som innfører et rammeverk for et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Finansdepartementet har i Prop. 208 LS (2020-2021) fremlagt forslag til en ny lov som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-forpliktelser i norsk rett tilsvarende de to forordningene. Forordningene er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen. Formålet med det foreslåtte regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som formidles til sluttinvestor om hvordan bærekraft er hensyntatt i bl.a. investeringsbeslutmingene. I tillegg vil det tydeliggjøres hvor stor andel av underliggende investeringer som anses bærekraftige eller "grønne" slik at det skal bli lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter. 

Den foreliggende endringsforordningen er del av et nytt sektorregelverk i forbindelse med bærekraftsreguleringen. Endringsdirektivet innebærer enkelte endringer i Kommisjonsforordning (EU) 231/2013 som er en utfyllende forordning til AIFM-direktivet, dvs. rammedirektivet for forvaltere av alternative investeringsfond. Den utfyllende AIFM-forordningen inneholder detaljerte krav til organisering og risikostyring hos forvalter. Endringsforordningen presiserer at hensynet til bærekraft skal inngå i forvalters administrative organisering og retningslinjer. Det er fastsatt definisjoner av bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer med henvisning til definisjonen av disse begrepene i opplysningsforordningen.Bærekraftsvurderinger skal integreres i investeringsbeslutninger og risikostyringen. Forvalter skal vurdere løpende ikke bare den finansielle risiko, men også all relevant bærekraftsrisiko.Selskapets ledelse er ansvarlig for at bærekraftsrisiko inngår i den alminnelige kontroll med virksomheten. Av hensyn til investorbeskyttelsen, skal bærekraftrisiko inngå i forvalters vurderinger knyttet opp mot interessekonflikter. Formålet med at endringsforordningen stiller krav om at hensynet til bærekraftsrisiko skal integreres i virksomheten, er å bidra til bærekraftige investeringer og forbedret informasjon som formidles til investorer om hvordan bærekraft er ivaretatt. Dette bidrar igjen til at investorer kan treffe bærekraftige investeringsbeslutninger, og gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter.    

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjeldende norsk lovgivning innenfor området forvaltning av alternative investeringsfond har ingen særskilte bestemmelser om at bærekraftsrisiko skal hensyntas i organiseringen av forvalter og inngå i virksomhetsutøvelsen.

Når forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne endringsforordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Det legges til grunn at endringsforordningen kan gjennomføres ved inkorporering i forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsforordningen anses EØS-relevant. Endringsforordningen forventes å styrke investorbeskyttelsen. Endringene vil kunne bli gjennomført i norsk rett ved inkorporering i forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Endringsforordningen inneholder henvisninger til forordning (EU) 2019/2088 (opplysningsforordningen vedrørende bærekraft i finanssektoren) som ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen. Dato for ikrafttredelse av foreliggende endringforordning bør tilpasses dato for når opplysningsforordningen innlemmes i EØS-avtalen og trer i kraft i EFTA-landene. Derfor er det angitt at det må vurderes en teknisk tilpasning. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Kommisjonsforordning (EU) 2021/1255
Basis rettsaktnr.: Kommisjonsforordning (EU) 231/2013
Celexnr.: 32021R1255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2021
Frist returnering standardskjema: 19.08.2021
Dato returnert standardskjema: 31.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker