Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1426 av 31. august 2021 om fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis DSM 19670 som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd., representert i Unionen av DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1426 of 31 August 2021 concerning the authorisation of serine protease produced by Bacillus licheniformis DSM 19670 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation: DSM Nutritional Products Ltd., represented in the Union by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet serinprotease framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Bacillus licheniformis (DSM 19670) som avlsteknisk tilsetningsstoff for slaktekylling. Tilsetningsstoffet inneholder ikke rekombinant DNA eller rester av mikroorganismen. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har også effekt over et minsteinnnhold på 15 000 PROT/kg fullfôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1426
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1426

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.08.2021
Frist returnering standardskjema: 08.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.08.2021
Høringsfrist: 29.09.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker