Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1411 av 27. august 2021 om fornyet godkjenning av Clostridium butyricum FERM BP-2789 som tilsetningsstoff i fôr til livkylling, oppfôringskalkuner og avlskalkuner, mindre utbredte fuglearter (unntatt eggleggende fugler), avvente smågriser og mindre utbredte arter av avvente svin, dets godkjenning for oppfôringskyllinger, spedgriser og mindre utbredte arter av ammende svin, og oppheving av forordning (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 og (EU) nr. 1108/2014 (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd representert av Huvepharma NV Belgium)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1411 of 27 August 2021 concerning the renewal of the authorisation of Clostridium butyricum FERM BP-2789 as a feed additive for chickens reared for laying, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, minor avian species (excluding laying birds), weaned piglets and weaned minor porcine species, its authorisation for chickens for fattening, suckling piglets and suckling minor porcine species, and repealing Implementing Regulations (EU) No 373/2011, (EU) No 374/2013 and (EU) No 1108/2014 (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Huvepharma NV Belgium)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av levende sporer fra Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som et avlsteknisk tilsetningsstoff som stabiliserer tarmfloraen for en rekke svine- og fjørfearter. Godkjenningen er utvidet til også å gjelde for diende smågris og mindre diende svinearter. Søkeren har vist at produktet som er på markedet, samsvarer med godkjenningen. Det er ingen informasjon som tilsier at det er nødvendig for EFSA å revurdere sin tidligere konklusjon om at preparatet er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er heller ikke nødvendig å vurdere effekt ved fornyet godkjenning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1411
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1411

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.08.2021
Frist returnering standardskjema: 08.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.08.2021
Høringsfrist: 27.09.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker