EØS-notatbasen

Gjennomføringsforordning om aggregerte tabeller og mikrodatafiler for reiseundersøkelsen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1179 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2011 med hensyn til aggregerte tabeller og mikrodatafiler for overføring av dataene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1179 of 16 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 1051/2011 as regards the aggregate tables and micro-data files for the transmission of the data

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1179 spesifiserer enkelte tekniske endringer i tabellene og mikrodatafilene som inngår i den europeiske reiseundersøkelsen med utgangspunkt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2011 og europaparlaments- og rådsforodning (EU) nr. 692/2011 som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. 

Endringene gjelder identifikasjonskoder for tabellene og strukturen og innholdet i mikrodatafilene som skal rapporteres til Eurostat.

Endringene kommer som en følge av de tekniske endringene i overføringsformatet for årlige data fra reiseundersøkelsen som ble vedtatt i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1681 som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1179
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1179

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: