Gjennomføringsforordning om undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» i 2022

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1190 av 15. juli 2021 om de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» for referanseåret 2022, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1190 of 15 July 2021 laying down the technical specifications of data requirements for the topic ‘ICT usage and e-commerce’ for the reference year 2022, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1190 fastsetter de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» for referanseåret 2022 og fristene for oversending av rapportene om metadata og datakvalitet.

De tekniske beskrivelsene av variablene i undersøkelsen er listet opp i vedlegget til forordningen. Undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» inkluderer variabler på områder som bruk av IKT-spesialister og IKT-tjenester, IKT-sikkerhet, netthandel og nettsalg, med mer.

Fristen for oversending av data til Eurostat er satt til 5. oktober 2022. Fristene for oversending av de årlige rapportene om metadata og datakvalitet er satt til henholdsvis 31. mai og 5. november 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/2152, og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1190
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1190

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2021
Frist returnering standardskjema: 09.09.2021
Dato returnert standardskjema: 24.08.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: