Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner korianderfrøolje

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) XXXX av YYYY som godkjenner endringer i spesifikasjonene for ny mat ingrediensen korianderfrøolje fra Coriandrum sativum og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation .../... of XXX authorising changes in the specifications of the novel food Coriander seed oil from Coriandrum sativum and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum er tidligere godkjent som ny mat under den gamle ny mat-forordningen (EF) nr. 258/97 for bruk i kosttilskudd. Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum ble inkludert i unionslisten over ny mat, da denne ble etablert ved forordning (EU) 2017/2470.

Utkastet til forordning endrer spesifikasjonen for korianderfrøolje i unionslisten (vedlegg 2): Maksimumsverdien for syreverdien endres fra ≤ 2,5 mg KOH/g olje til ≤ 4 mg KOH/g olje, og fargebeskrivelsen endres fra ‘svak gulaktig farge’ til ‘gulaktig til brun farge’. Dette gjøres for å reflektere den naturlige variasjonen i farge og nivå av frie fettsyrer. Ettersom den økte syreverdien er sammenlignbar med andre spiselige oljer, har Europakommisjonen ikke ansett det nødvendig å be den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om en risikovurdering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2015/2283

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker