Forsiden

Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner korianderfrøolje

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1319 av 9. august 2021 som godkjenner endringer i spesifikasjonene for ny mat ingrediensen korianderfrøolje fra Coriandrum sativum og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1319 of 9 August 2021 authorising changes in the specifications of the novel food Coriander seed oil from Coriandrum sativum and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum er tidligere godkjent som ny mat under den gamle ny mat-forordningen (EF) nr. 258/97 for bruk i kosttilskudd. Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum ble inkludert i unionslisten over ny mat, da denne ble etablert ved forordning (EU) 2017/2470.

Forordningen endrer spesifikasjonen for korianderfrøolje i unionslisten (vedlegg 2): Maksimumsverdien for syreverdien endres fra ≤ 2,5 mg KOH/g olje til ≤ 4 mg KOH/g olje, og fargebeskrivelsen endres fra ‘svak gulaktig farge’ til ‘gulaktig til brun farge’. Dette gjøres for å reflektere den naturlige variasjonen i farge og nivå av frie fettsyrer. Ettersom den økte syreverdien er sammenlignbar med andre spiselige oljer, har Europakommisjonen ikke ansett det nødvendig å be den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om en risikovurdering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1319
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R1319

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2021
Frist returnering standardskjema: 20.08.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.05.2022

Lenker