In vitro diagnostisk medisinsk utstyr - harmoniserte standarder

Kommisjonsvedtak (EU) 2021/1195 av 19. juli 2021 om harmoniserte standarder for in vitro diagnostisk medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/746

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1195 of 19 July 2021 on the harmonised standards for in vitro diagnostic medical devices drafted in support of Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2021

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXX. Medisinsk utstyr

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Nytt regelverk om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, forordning (EU) 2017/746, vil tre i kraft fra 21. mai 2022. I den forbindelse har EU-kommisjonen anmodet om at den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen (CEN) og den Europeiske Komité for Elektronisk Standardisering (Cenelec) skulle foreta en revisjon av eksisterende harmoniserte standarder for medisinsk utstyr som er utarbeidet i henhold til det tidligere direktivet, slik at nye harmoniserte standarder kan utarbeides i henhold til forordning 2017/746. Revisjonene skulle også ta hensyn til teknisk og vitenskapelig utvikling. Utstyr som er i overenstemmelse med relevante harmoniserte standarder antas å være i overenstemmelse med regelverket om medisinsk utstyr, jf. forordningens artikkel 8.

Følgende harmoniserte standarder oppfyller kravene som de har til formål å dekke, og som er fastsatt i forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr:

De aktuelle standardene det gjelder omhandler ulike typer sterilisering av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr:

Utfallet av CENs revisjon var at følgende nye standarder ble vedtatt:

EN ISO 11737-2:2020

EN ISO 25424:2019

Det ble også foretatt endringer i følgende standarder:

EN ISO 11135:2014/A1:2019 i standard EN ISO 11135:2014

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 i standard EN ISO 11137-1:2015

De ovennevnte standardene oppfyller nå kravene som de har til formål å dekke, og som er fastsatt i forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr:

Ytterligere informasjon om de aktuelle standardene:

EN ISO 11135:2014

Sterilisering av helseprodukter – Etylenoksid. Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av steriliseringsprosesser for medisinsk utstyr.

EN ISO 11137-1:2015

Sterilisering av helseprodukter – Stråling. Del 1: Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av steriliseringsprosesser for medisinsk utstyr.

EN ISO 11737-2:2020

Sterilisering av helseprodukter. Mikrobiologiske metoder. Del 2: Sterilitetstesting for å definere, validere og vedlikeholde en steriliseringsprosess.

EN ISO 25424:2019

Sterilisering av helseprodukter. Lavtemperaturdamp og formaldehyd. Krav for utvikling, validering og rutinekontroll for steriliseringsprosesser av medisinsk utstyr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen regelverksendringer i Norge

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1195
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D1195

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2021
Frist returnering standardskjema: 20.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: